3anglefx

Upozornění na riziko: CFD jsou komplexní instrumenty a při obchodování s těmito instrumenty existuje vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 74,48% retailových investorů přichází o peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.

Zřeknutí se odpovědnosti za riziko

Úvod

3angleFX, registrovaná obchodní značka společnosti Triangleview Investments Limited (dále jen “Společnost), je investiční firma regulovaná orgánem Kyperské komise pro cenné papíry, s číslem licence CIF 384/20. Tento dokument je vám předložen v souladu se Směrnicí o trzích finančních nástrojů (MiFID II) Evropské unie a s předpisy o poskytování investičních služeb, výkonu investiční činnosti a o regulovaných trzích 2017 kyperského zákona 87 (Ι)/2017.

Upozornění na rizika

Klient by se neměl přímo ani nepřímo pouštět do žádného investování do finančních nástrojů, pokud nezná a plně nechápe rizika, jež se pojí s každým konkrétním finančním nástrojem. Než si tedy zažádá o účet, měl by klient důkladně zvážit, zda je pro něj/ni z hlediska jeho/její finanční situace a prostředků investování do daného finančního nástroje vhodné.

Upozorňujeme klienta na následující rizika:

1) Společnost se nezaručuje a nemůže zaručit za počáteční kapitál klientova portfolia, ani jeho hodnotu v žádném okamžiku, ani za žádné peníze investované do kteréhokoli z finančních nástrojů.

2) Klient by si měl uvědomit, že bez ohledu na jakékoli informace, které mu mohla společnost nabídnout, může hodnota každé investice do finančních nástrojů kolísat nahoru i dolů a je dokonce pravděpodobné, že investice bude bezcenná.

3) Klient by měl vzít v potaz, že se v důsledku nakupování a/nebo prodávání kteréhokoli z finančních nástrojů vystavuje vysokému riziku utržení ztrát a škod, a musí se rozhodnout, zda je ochoten/ochotna takové riziko podstoupit.

4) Informace o předchozí výkonnosti finančního nástroje nejsou zárukou jeho současné a/nebo budoucí výkonnosti. Zohledňování historických údajů nepředstavuje závaznou ani spolehlivou předpověď odpovídající budoucí výkonnosti finančního nástroje, kterého se zmíněné údaje týkají.

5) Klienta tímto upozorňujeme, že transakce, jež provede v rámci obchodních služeb společnosti, mohou být spekulativního charakteru. Je možné, že v krátkém čase zaznamená výrazné ztráty, které mohou vyústit i v kompletní ztrátu všech prostředků, jež klient u společnosti uložil.

6) Některé finanční nástroje nemusí být okamžitě likvidní, např. v důsledku snížené poptávky, a klient tudíž nemusí být v pozici, kdy je bude schopný prodat či snadno získat informace o hodnotě těchto finančních nástrojů a míře s nimi souvisejících rizik.

7) Obchoduje-li se s finančním nástrojem v jiné měně, než je měna země, v níž klient pobývá, veškeré změny ve směnném kurzu mohou negativně ovlivnit hodnotu, cenu či výkonnost tohoto nástroje.

8) Finanční nástroj na zahraničních trzích může obnášet jiná rizika, než jsou rizika, obvyklá v zemi, v níž klient pobývá. V některých případech mohou být tato rizika větší. Šance, zda transakce vyústí v zisk či ztrátu, jsou na zahraničních trzích rovněž ovlivněny proměnlivostí směnných kurzů.

9) Derivátový finanční nástroj (tj. opce, future, forward, swap, kontrakt o vyrovnání rozdílů) může být nedodatelná spotová transakce, která umožňuje přijít k zisku díky změnám v měnových kurzech či cenách komodit, akciových indexů nebo akcií, jimž se říká podkladové nástroje.

10) Hodnota derivátového finančního nástroje může být přímo ovlivněna cenou cenného papíru či kteréhokoli jiného podkladového aktiva, které je předmětem akvizice.

11) Klient nesmí derivátový finanční nástroj koupit, jestliže není ochoten/ochotna vystavit se riziku ztráty všech peněz, které investoval/a spolu s penězi za veškeré další provize a jiné související náklady.

12) Za určitých tržních podmínek může být provedení příkazu obtížné či zcela nemožné.

13) Zadání příkazů stop loss slouží k omezení vašich ztrát. Za určitých tržních podmínek může být nicméně stop loss proveden za cenu horší, než byla jeho stanovená cena a v důsledku toho může být utržená ztráta větší, než se očekávalo.

14) Jestliže maržový kapitál nestačí k udržení aktuálně otevřených pozic, můžeme Vás požádat, abyste během krátké doby vložili více peněz, anebo snížili expozici. Pokud tak neučiníte během požadované lhůty, je možné, že Vaše otevřené pozice budou muset být likvidovány při ztrátě, přičemž odpovědnost za jakýkoli případný deficit ponesete Vy.

15) Platební neschopnost společnosti nebo banky či brokera, které společnost používá pro provádění svých transakcí může způsobit uzavření Vašich pozic navzdory Vašim přáním.

16) Klient je tímto výslovně varován, že s některými měnami se obchoduje tak nepravidelně či výjimečně, že nelze zaručit, zda budou mít vždy kotovanou cenu, anebo může být obtížné transakci provést při kotované ceně z důvodu chybějící protistrany

17) Bez ohledu na to, jak je online obchodování pohodlné nebo účinné, neznamená to, že snižuje riziko související s obchodováním měn.

18) O víkendu, na začátku týdne nebo během dne, následkem zveřejnění významných makroekonomických čísel či ekonomických nebo politických zpráv, mohou nastat situace, změny a/nebo podmínky, v jejichž důsledku se měnové trhy otevřou s novými cenami, které se mohou zásadně lišit od cen předchozích. V takovém případě existuje značné riziko, že příkazy, zadané k ochraně otevřených pozic a/nebo k otevření nových pozic, budou provedeny za ceny, jež jsou výrazně odlišné od cen původně určených.

19) Obchodování s kontrakty CFD se odehrává na elektronických platformách. Může se stát, že dojde k selhání systému či jiným poruchám. To může ovlivnit Vaši schopnost obchodovat nebo naši schopnost nabízet Vám průběžné ceny, což může vyvolat potřebu pro úpravu cen tak, aby odrážely ceny podkladové burzy.

20) Existuje riziko, že klientovy obchody v oblasti finančních nástrojů budou nebo se stanou předmětem daní a/nebo některých jiných povinností, například z důvodu změny zákona nebo změny klientovy osobní situace. Společnost nezaručuje, že nebude vyžadována platba žádných daní či jiného kolkovného. Klient je zodpovědný za veškeré daně a/nebo jiné závazky, které mu mohou vzniknout v souvislosti s jeho/jejími obchody.

21) Předtím, než klient začne obchodovat, měl/a by si zjistit podrobnosti o všech provizích a dalších poplatcích, za jejichž platbu bude odpovědný/á. Jestliže některé platby nejsou vyjádřeny v peněžních hodnotách (ale například jako obchodní spread), zažádá si klient o písemné vysvětlení, včetně vhodných příkladů, aby měl představu, co budou takové poplatky znamenat z hlediska konkrétních peněžních částek.

22) Investování do některých finančních nástrojů obnáší „pákový efekt.“ Při rozhodování, zda se klient chce do této formy investování pouštět, by si měl/a uvědomit, že vyšší stupeň pákového efektu, který je možný získat při obchodování na spotovém devizovém trhu může stejně tak fungovat v jeho/její neprospěch, jako v jeho/její prospěch. Užití pákového efektu může vést k velkým ztrátám, stejně jako k velkým ziskům. Klient si tedy musí plně uvědomit a bez výhrad přijmout, že se v důsledku obchodování s některými finančními nástroji vystavuje většímu riziku utržení ztrát a škod, a tímto prohlašuje, že je ochoten/ochotna toto riziko podstoupit.

23) Transakce nemusí být prováděny na známé a jmenované investiční burze a mohou tedy klienta vystavit větším rizikům, než burzovní transakce. Obchodní podmínky a ustanovení a obchodní pravidla mohou být stanoveny výhradně danou protistranou. Klient může mít možnost zavřít nebo otevřít pozici pro jakýkoli konkrétní kontrakt pouze během obchodních hodin příslušné burzy. Je také možné, že klient bude muset zavřít pozici se stejnou protistranou, se kterou do ní původně vstoupil. Co se týká transakcí v rámci kontraktů CFD prováděných u společnosti, společnost používá pro CFD transakce obchodní platformu, která nespadá do definice uznávané burzy, jelikož se nejedná o mnohostranný systém obchodování, neboť společnost může při transakci rovněž být klientem.

24) Společnost klientovi neposkytuje investiční poradenství v oblasti investic či možných transakcí v rámci investic, ani mu žádným způsobem nepodává žádná doporučení.

25) Společnost má v souladu s aktuálně platnými právními předpisy povinnost uchovávat klientovy peníze na účtu, který je oddělen od účtů ostatních klientů a od peněz společnosti, to však nezaručuje absolutní ochranu. Tento dokument nevyjmenovává, ani nevysvětluje všechna rizika či důležité aspekty související s obchodováním s finančními nástroji a s investičními službami.

Níže si prosím přečtěte dodatečné informace, které se týkají konkrétně kontraktů o vyrovnání rozdílů:

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH SPOJENÝCH S KONTRAKTY O VYROVNÁNÍ ROZDÍLŮ (CFD)

Tento dokument je Vám předložen v souladu se Směrnicí o trzích finančních nástrojů (MiFID II) Evropské unie a s předpisy o poskytování investičních služeb, výkonu investiční činnosti a o regulovaných trzích 2007 kyperského zákona 87 (Ι)/2017, neboť uvažujete o tom, že se společností zahájíte obchodování v oblasti podkladových finančních nástrojů kontraktů o vyrovnání rozdílů (CFD).

Tento dokument nevyjmenovává, ani nevysvětluje všechna rizika a další významné aspekty související s obchodováním s kontrakty CFD. Dokument byl vytvořen, aby obecně popsal povahu rizik spojených s obchodováním s kontrakty CFD a aby Vám pomohl činit informovaná investiční rozhodnutí.

Klient by měl důkladně zvážit, zda je pro něj/ni z hlediska jeho/jejích poměrů a finanční situace obchodování s finančními nástroji CFD vhodné. Při rozhodování, zda se chce do takovéto formy obchodování pouštět, by měl klient vzít v úvahu následující skutečnosti:

Rizika související s transakcemi v rámci CFD

Je třeba zdůraznit, že pro mnohé osoby z řad široké veřejnosti nebude obchodování s CFD vhodné. Klient by se neměl přímo, ani nepřímo účastnit žádných obchodů s CFD, pokud si není plně vědom rizik, jež s nimi souvisí, a jestliže jim řádně nerozumí.

1) Klient si musí uvědomit a bez výhrad přijmout, že bez ohledu na jakékoli informace, které mu společnost mohla nabídnout, bude hodnota kontraktů CFD kolísat nahoru i dolů a je dokonce pravděpodobné, že jeho investice bude bezcenná.

2) Vysoká míra „pákového efektu“ je vlastnost pro CFD velice typická. Vyplývá to z maržového systému, který je na takové obchody uplatňován a při němž se zpravidla pracuje s relativně nízkým vkladem či marží, vezmeme-li v potaz celkovou hodnotu kontraktu. V důsledku toho pak může i poměrně malý pohyb na podkladovém trhu mít na klientův obchod nepřiměřeně dramatický vliv. Jestliže se podkladový trh pohne směrem ve prospěch klienta, může z toho klient vytěžit slušný zisk, nicméně stejně malý, ale nepříznivý pohyb na trhu může nejen rychle vyústit ve ztrátu celého klientova vkladu, ale může jej vystavit i další velké ztrátě. Kontrakty CFD, se kterými společnost umožňuje obchodovat, představují nedodatelné spotové transakce, jež poskytují příležitost vykázat zisk na změnách směnných kurzů a cen komodit, akciových indexů či akcií, kterým se hromadně říká podkladové nástroje. Jestliže u podkladového nástroje dojde k pohybu ve prospěch klienta, může z toho klient vytěžit slušný zisk, nicméně stejně malý, ale nepříznivý pohyb na trhu může nejen rychle vyústit ve ztrátu celého klientova vkladu, ale i k dodatečným provizím a dalším nákladům. Z tohoto důvodu nesmí klient vstoupit do kontraktu CFD, není-li ochoten/ochotna vystavit se riziku ztráty veškerých peněz, které investoval/a, i dodatečných ztrát na provizích a dalších vzniklých nákladech.

3) Cenné papíry/ trhy mohou být vysoce volatilní. Ceny CFD se mohou rychle pohybovat v širokém rozmezí a mohou rovněž odrážet nepředvídané události či změny podmínek, přičemž nad takovými událostmi či změnami nemá klient, ani společnost žádnou moc. Za určitých tržních podmínek může být nemožné provést všechny typy klientových příkazů za stanovené ceny.

4) Ceny CFD mohou být ovlivněny, mimo jiné, měnícími se vztahy nabídky a poptávky, vládními, zemědělskými, komerčními a obchodními programy či zásadami, národními i mezinárodními politickými a ekonomickými událostmi a převažujícími psychologickými charakteristikami příslušného trhu. Stop loss tedy nemůže zaručit omezení ztráty.

5) Aby mohli klienti otevřít pozici, musí na svůj obchodní účet nejdříve vložit peníze. Maržový požadavek bude záviset na podkladovém nástroji CFD. Maržové požadavky mohou být pevně dané, anebo vypočítané na základě současné ceny podkladového nástroje. Společnost klienta neupozorní na žádnou maržovou výzvu k udržení ztrátové pozice.

6) Některé nástroje CFD nemusí být v důsledku snížené poptávky po podkladovém nástroji okamžitě likvidní a je tedy možné, že si klient nebude schopen opatřit informace o hodnotě takových finančních nástrojů nebo o míře s nimi spojených rizik.

7) Informace o dosavadní výkonnosti CFD nezaručují jejich současnou a/nebo budoucí výkonnost, stejně tak jako výkonnost podkladového nástroje. Využití historických údajů nepředstavuje spolehlivou předpověď budoucí výkonnosti CFD, ani podkladového nástroje, kterého se takové informace týkají.

8) Společnost má povinnost uplatňovat pravidlo pro uzavírání maržových pozic na základě účtu, nikoli na základě pozice. Jestliže celková částka prostředků klienta na jeho obchodním účtu CFD, spolu s nerealizovanými čistými zisky ze všech otevřených CFD spojených s tímto účtem, klesne na méně než 50% celkové původní maržové ochrany všech těchto otevřených CFD, zavře společnost jednu či více z otevřených pozic klienta na CFD.

9) Uplatňujeme ochranu záporného zůstatku, tzn. že nikdy nemůžete přijít o více, než o kapitál na Vašem obchodním účtu. Riskujete nicméně ztrátu celého kapitálu, který jste u nás investoval/a.

10) Transakce v rámci kontraktů CFD neprobíhají na uznávané burze. Odehrávají se prostřednictvím obchodní platformy společnosti, přičemž o jejich provedení se stará společnost nebo jiná finanční instituce, a CFD tedy mohou klienta vystavovat větším rizikům, než transakce na regulované burze. Obchodní podmínky a ustanovení a obchodní pravidla jsou určována výhradně protistranou, jíž může být společnost nebo jiná finanční instituce, o které bude klient informován.

Další dodatečné povinnosti

1) Před tím, než se klient pustí do obchodování, měl/a by si zjistit údaje o všech provizích a dalších poplatcích, za které klient ponese odpovědnost, a které lze najít na webových stránkách společnosti. Některé poplatky nemusí být vyjádřeny v peněžních hodnotách, ale například ve formě obchodního spreadu.

2) Klient se vystavuje riziku, že se jeho/její obchody v rámci CFD stanou předmětem zdanění či jiné povinnosti, například v důsledku změn právních předpisů nebo změn jeho/její osobní situace. Společnost nezaručuje, že nebude uplatněna žádná daň a/nebo kolkovné. Za veškeré daně a/nebo jiné povinnosti, které mohou klientovi vzniknout v souvislosti s jeho/jejími obchody, nese odpovědnost výhradně klient.