Menu
Menu

Ochrana osobních údajů

1. Úvod

Společnost Triangleview Investments Limited (dále jen “my”, “nás”, “naše”, “společnost” nebo “Triangleview”) je majitelem značky 3angleFX a této webové stránky.

Tato Politika ochrany osobních údajů (“Politika ochrany osobních údajů” nebo jen “Politika”) vysvětluje, jak Společnost shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje a poskytuje informace o vašich právech podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (General Data Protection Regulation – “GDPR”) a platných předpisů o ochraně osobních údajů.

Tato Politika ochrany osobních údajů se týká stávajících a budoucích zákazníků, zaměstnanců korporátních klientů a dalších osob (s výjimkou zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, pro které máme zvláštní Politiku ochrany osobních údajů) a uživatelů webových stránek, jejichž osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat.

Tato Politika ochrany osobních údajů poskytuje informace o tom, jak a kdy se vaše osobní údaje sdílejí třetím stranám (například našim poskytovatelům služeb).

Podle platných předpisů o ochraně osobních údajů je Společnost správce údajů a je zodpovědná za vaše osobní údaje.

V této Politice ochrany osobních údajů se vaše údaje označují jako “osobní údaje” nebo “osobní informace”. Pro účely této Politiky ochrany osobních údajů jsou osobní údaje veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (“subjekt údajů”); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být přímo či nepřímo identifikována, zejména prostřednictvím identifikátoru, jako je např. jméno, identifikační číslo, údaje o zeměpisné poloze, on-line identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

2. Kdo jsme

Triangleview Investments Limited je licencována Kyperská investiční společnost registrovaná na Kypru (číslo licence 384/20) pod registračním číslem HE382553 jako společnost s ručením omezeným se sídlem: 12 Archiepiskopou Makariou Avenue III, Zavos Kristellina Tower, Office No 401, Mesa Geitonia, Limassol 4000.

3. Odkud máme vaše osobní údaje

3.1. Osobní údaje, které dostáváme přímo od vás

Pokud jste individuální stávající nebo budoucí zákazník, získáváme vaše osobní údaje, když: (i) nás požádáte o založení účtu; (Ii) se s námi spojte v souvislosti s našimi službami; a (iii) komunikujete s námi v souvislosti s řízením a správou vašeho účtu.

3.2. Osobní údaje, které dostáváme přímo od třetích stran

V souladu s místními zákony a požadavky můžeme hledat další informace o vás nebo o příslušných osobách, jako jsou ředitelé, z jiných zdrojů, a to v souladu s principem náležité péče nebo prostřednictvím např. World Check a ICIJ Offshore Leaks Database. Můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, které zákonně získáváme od třetích stran, např. veřejných orgánů, společnosti, které realizují platby kartou – Safecharge a / nebo Credorax, zprostředkovatelů třetích stran (zprostředkovatelé třetích stran, kteří nám mohou poskytnout vaše údaje v souladu s regulačními požadavky).

Pokud nam existující nebo příští korporátní klient poskytne osobní údaje týkající se ředitelů, zaměstnanců nebo jakékoli jiné osoby, tyto údaje se považují za poskytnuté na základě toho, že: (i) tito jednotlivci byli o tom informováni a chápou, že jejich osobní údaje nám byly poskytnuté; (Ii) byly těmto osobám poskytnuty informace týkající se shromažďování, používání, zpracovávání a zveřejňování jejich osobních údajů; (iii) klient má zákonný základ (v souladu s platnými zákony a nařízeními o ochraně údajů), aby nám tyto osobní údaje poskytl; a (iv) tito jednotlivci jsou si vědomi svých práv na ochranu údajů a toho, jak je uplatňovat.

3.3. Osobní údaje, které dostáváme z jiných zdrojů

Můžeme také shromažďovat a zpracovávat osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů. Mohli bychom. Zároveň můžeme získat více informací o vás nebo vaší organizaci z jiných zdrojů, a to v souladu s principem náležité péče nebo prostřednictvím analýzy trhu.

3.4. Osobní údaje, které shromažďujeme, pokud navštívíte náš web nebo které získáme z komunikace s vámi 

Pokud navštívíte naše webové stránky nebo nám pošlete e-mail, a pokud je to vhodné a v souladu s regulačními a zákonnými požadavky, můžeme vaše údaje shromažďovat automaticky.

4. Máte povinnost nám poskytnout vaše osobní údaje?

Shromažďování vašich osobních údajů je nezbytné na začátku, při uzavírání obchodního vztahu, smlouvy a pro plnění smluvních závazků. Tyto údaje jsme povinni získat, abychom dodrželi požadavky zákonů týkající se praní špinavých peněz, které vyžadují, abychom ověřili vaši totožnost dříve, než uzavřeme smlouvu nebo obchodní vztah s vámi nebo s právnickou osobou, kterou zastupujete.

5. Jaké osobní údaje shromažďujem?

Shromažďujeme vaše kontaktní údaje (jméno, telefonní číslo, název pracovní pozice a e-mailové nebo poštovní adresy), když s námi spolupracujete, v souvislosti s našimi službami nebo s vašimi službami, abychom zajistili hladký průběh našeho obchodního vztahu. V případě, že jsme povinni provést ověřovací kontroly, abychom dodržovali naše zákonné a regulační povinnosti, shromažďujeme konkrétní dodatečné informace o příslušných osobách, včetně například: data narození, platebních údajů, informací o místě pobytu, kopii dokladů totožnosti s fotografiemi (například řidičský průkaz a / nebo pas / průkaz totožnosti), informací o státní příslušnosti / občanství / místě narození, národních identifikačních číslech a jiných dokladech totožnosti, jakož i informace o tom, zda jste zastávali nebo zastáváte významnou veřejnou funkci.

Dále shromažďujeme osobní údaje vyplývající z plnění smluvních závazků, vyplývajících s objednávek (např. platební, převodní a transakční příkazy), daňové informace (daňové sídlo, daňové identifikační číslo), finanční informace (charakter transakcí, zdroj příjmů, zdroj aktiv), autentifikační údaje (např. podpis) a informace o zaměstnání.

Specifické údaje, které také můžeme požádat, obsahují informace o znalostech a zkušenostech s produkty, které nabízíme, informace o investiční strategii a její rozsahu, osobním investičním portfolio, osobních cílech atd.

Neshromažďujeme ani nezpracováváme citlivé osobní údaje (včetně podrobností o vaší rase nebo etnické příslušnosti, náboženské nebo filozofické víře, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborech, informaci o vašem zdraví a vašich genetických a biometrických údajích) a údaje o odsouzení / přestupcích, pokud nejsou potřebné k dodržení zákonných a / nebo regulačních povinností.

6. Dětské údaje

Neshromažďujeme ani nezpracováváme údaje osob, které jsou mladší než osmnáct let (18 let).

7. Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme, abychom mohli:

a) ukládat vaše údaje (a podle potřeby je aktualizovat) v naší databázi, kontaktovat vás ohledně našich služeb, dohod nebo obecně s vámi komunikovat;

b) spravovat vaš účet;

c) plnit závazky vyplývající z našich smluv;

d) provádět opatření proti praní špinavých peněz a provádět kontroly v souladu s našimi právními a regulačními povinnostmi;

e) uchovávat záznamy o našich rozhovorech, abychom vám mohli poskytovat příslušné služby a dodržovat naše zákonné a regulační povinnosti;

f) dodržovat příslušné zákony a předpisy ve vaší zemi;

g) realizovat legitimní zájmy, včetně provádění, sledování a analýzy naší činnosti nebo podnikání;

h) monitorovat prostřednictvím nás nebo jakékoli jiné osoby v našem jménu;

i) provádět průzkumy, marketingové kampaně, analýzu trhu nebo propagační aktivity

j) komunikovat, abychom poskytli informace o nejnovějším vývoji, sdělení a informace o našich službách, produktech a technologiích;

k) za mimořádných okolností, aby pomoci nám nebo vám vytvořit, provádět nebo bránit právní nároky;
Můžeme použít vaše osobní údaje i na to, abychom vás kontaktovali ohledně vašeho účtu nebo abychom vás pozvali na události, které vás mohou zajímat (s výjimkou případů, kdy jste nás požádali, abychom to nedělali).
Máte právo odhlásit se a rezignovat z takové komunikace buď přímo nebo elektronicky – prostřednictvím e-mailů, které jsme vám poslali. Po odhlášení vám nebudeme takové komunikační e-maily posílat, ale nadále vás budeme moci kontaktovat v rozsahu, který je nezbytný pro účely jakýchkoli služeb, které vám poskytujeme nebo který může být potřebný pro regulační účely.

8. Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR, z jednoho nebo více následujících důvodů:

a) Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro přípravu smlouvy
Zpracováváme osobní údaje, abychom mohli provádět transakce a nabízet investiční služby na základě smluv s našimi klienty, ale také dokončit naše akceptační postupy a rozhodnout ohledně podepsání smlouvy s potenciálními zákazníky.

b) Zpracování je v souladu s právními a regulačními povinnostmi, kterým podléháme.
Podléháme určitým zákonným požadavkům vyplývajícím z příslušných zákonů a předpisů, např. zákon o praní špinavých peněz, kyperský zákon o investičních službách, daňové zákony, zákony a nařízení o sankcích, zákon o spravedlivých a přesných úvěrových transakcích a společné standardy pro podávání zpráv. Existují také různé kontrolní orgány, jejichž předpisům podléháme např. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ESMA a kyperská Komise pro výměnu cenných papírů. Tyto orgány, zákony a předpisy nám ukládají určité povinnosti v oblasti zpracování osobních údajů, kontroli, verifikaci identity, dodržování soudních příkazů, daňových a jiných zákonů a nařízení, ohlašovací povinnosti a kontrol proti praní peněz.

c) Zpracování je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu nebo zájmu jakýchkoli třetích stran, které dostanou vaše osobní údaje, za předpokladu, že tyto zájmy nebudou ovlivňovat vaše zájmy nebo základní práva a svobody.
Oprávněný zájem je, když máme obchodní nebo komerční důvody pro použití vašich osobních údajů. Ale i tak nesmí ovlivňovat to, co je správné a nejlepší pro vás. Mezi příklady takových zpracovatelských činností patří: odhalování a prevence podvodů (prevence kriminality), vývoj a zlepšování produktů, komunikace, marketing stejných nebo podobných produktů nebo produktů a služeb; informační, systémová, síťová a počítačová bezpečnost, předcházení pirátství a škodlivému softwaru, iniciování právních nároků a příprava naší obrany v soudních řízeních; opatření pro řízení podnikání a další rozvoj produktů a služeb.

d) Zpracování na základě vašeho souhlasu. Za předpokladu, že jste nám nebo našim obchodním partnerům poskytli svůj konkrétní a výslovný souhlas se zpracováním, zákonnost takového zpracování může být založena na tomto souhlasu. Máte právo kdykoli odvolat souhlas. Zpracování osobních údajů před přijetím vašeho odvolání nebude však ovlivněne.

9. Kdo může dostat vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty různým oddělením v rámci společnosti. Kromě toho mohou být vaše osobní údaje poskytnuté poskytovatelem služeb. Poskytovatelé služeb uzavírají s námi dohody a dodržují důvěrnost a ochranu údajů podle zákonů na ochranu dat a GDPR. Poskytovatelé služeb třetích stran, kteří vykonávají služby v našem jménu, jsou, bez omezení: administrátoři, externí konzultanti, obchodní partneři a profesionální poradci, jako například právníci, auditoři a účetní, technická podpora, IT konzultanti provádějící zkušební a vývojové práce na našich technologických systémech společnosti pro uchovávání souborů, společnosti pro archivaci a / nebo správu záznamů, společnosti poskytující služby cloud-ového úložiště, společnosti zabývající se zpracováním plateb, úvěrové a finanční instituce, agentury pro předcházení podvodům atd.

Všechny třetí strany, které jsme jmenovali, které zpracovávají osobní údaje naším jménem, jsou smluvně zavázané dodržovat ustanovení GDPR.

Daňové, auditorské, regulační orgány nebo jiné orgány mohou dostat vaše osobní údaje, když se domníváme, že zákon nebo jiný předpis vyžaduje, abychom sdíleli vaše osobní údaje (například na základě žádosti daňového orgánu v souvislosti s jakýmkoli předpokládaným soudním sporům nebo v souladu s našimi právními a regulačními povinnostmi soudní nebo oficiální žádostí o takové jednání, podle potřeby na vyšetření skutečných nebo podezřelých podvodných nebo trestných činů). Některé příklady jsou: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, kyperská Komise pro výměnu informací o cenných papírech, orgány pro daň z příjmů, orgány činné v trestním řízení atd.

Zároveň můžeme zveřejnit vaše údaje, pokud jste nám dali svůj souhlas.

10. Bezpečnost osobních údajů

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření k zachování důvěrnosti a zabezpečení vašich osobních údajů. Zavedli jsme interní postupy týkající se ukládání, zpřístupňování a přístupu k osobním údajům, jakož i celou řadu technických a organizačních opatření, které zahrnují opatření k řešení jakéhokoli podezření z porušení dat. Poskytujeme školení pro naše zaměstnance týkající se zacházení s osobními údaji.

11. Převod vašich osobních údajů do třetí země nebo do mezinárodní organizace

Vaše osobní údaje lze přenést do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (“třetí země”) v takových případech, jako např. potřeba provést platební příkazy nebo převést osobní údaje požadované zákonem (například povinnost podávat zprávy podle daňových zákonů).

Vaše osobní údaje se přenášejí do třetích zemí, pouze pokud je takový převod v souladu s podmínkami na převod stanovenými v kapitole V GDPR.

Převod se může uskutečnit v případě, že Evropská komise rozhodla, že taková třetí země (například Izrael a ostrov Man) nebo mezinárodní organizace zajistí přiměřenou úroveň ochrany.

Vaše osobní údaje můžeme převést, pokud organizace, která osobní údaje přijímá, poskytla přiměřené záruky. V každém případě musí být vaše práva vymahatelné a po převodu musí být k dispozici účinné opravné prostředky.

12. Automatizované rozhodování a profilování

Při uzavírání a provádění obchodního vztahu obecně nepoužíváme žádné automatické rozhodování. Výjimečně však zpracováváme některé z vašich dat automaticky, abychom mohli posoudit vaše znalosti a zkušenosti o finančních produktech, které nabízíme a abychom mohli rozhodnout, zda jsou tyto produkty vhodné pro vás.

Máte právo zpochybnit automatizované rozhodování a požádat o to, abychom provedli test manuálně, a to kontaktováním nás na adrese support@3angleview.com.

13. Jak jednáme s vašimi osobními údaji při marketingových aktivitách a zda se na tyto činnosti používá profilování?

Můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom vás informovali o našich produktech, službách a nabídkách, které vás mohou zajímat. Osobní údaje, které můžeme pro tento účel zpracovávat, sestávají z informací, které nám poskytnete, údajů, které shromažďujeme a / nebo odvozujeme při používání našich služeb, například informací o vašich transakcích. Můžeme tyto informace analyzovat, abychom si vytvořili názor na to, co byste mohli potřebovat nebo co by vás mohlo zajímat.

Pokud jste potenciálním zákazníkům, můžeme vaše osobní údaje používat pouze k propagaci našich produktů a služeb, pokud máme k tomu výslovný souhlas, nebo v určitých případech, pokud se domníváme, že je to v našem legitimním zájmu.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely, a to kontaktováním našeho konzultanta pro ochranu osobních údajů na adrese dpo@3anglefx.com.

14. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud budeme mít s Vámi obchodní vztah. Jakmile náš obchodní vztah s vámi skonči, uchováváme vaše údaje tak dlouho, jak je potřebné ke splnění našich zákonných, regulačních a obchodních povinnosti. Retenční období mohou prodloužit v případě, že existují určité právní nebo regulační požadavky na uchovávání dat, včetně případů, kdy by určité údaje mohly být relevantní pro případné soudní spory.

Když zjistíme, že nepotřebujeme vaše osobní údaje uchovávat, provedeme jednu nebo více z následujících akcí: odstranění dat z našich systémů a zničení hardwarových kopií, archivování osobních údajů nebo anonymizace / maskování příslušných osobních údajů.

15. Vaše práva na ochranu údajů

Podle GDPR, pokud jde o obyvatelů Evropského hospodářského prostoru a pokud vaše osobní údaje zpracovává Společnost, máte následující práva ve vztahu k údajům, které uchováváme:

a) Právo na přístup – máte právo požádat o kopii informací, které uchováváme.

b) Právo na opravu – máte právo na opravu údajů, které uchováváme, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

c) Právo na vymazání – za určitých okolností můžete požádat o vymazání údajů, které uchováváme, z našich záznamů, pokud neexistuje důvod k tomu, abychom je dále uchovávali.

d) Právo na omezení zpracování – pokud existují určité podmínky pro omezení zpracování.

e) Právo přenositelnosti – máte právo mít údaje, které uchováváme, přeneseny na jinou organizaci

f) Právo na námitku – máte právo podat námitky proti určitým způsobom zpracování, jako je například přímý marketing.

g) Právo na námitky proti automatizovanému zpracování, včetně profilování – máte také právo podléhat právním účinkům automatizovaného zpracování nebo profilování.

h) Právo na odvolání souhlasu – v případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro určité činnosti (například při určitých dohodách o řízení vztahů nebo automatickém profilování), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

16. Data Protection Officer („“DPO““)- konzultant pro ochranu osobních údajů

Na ochranu dodržování Politiky ochrany osobních údajů a ochrany údajů jsme vytvořili bude funkce konzultanta pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer „“DPO““). Chcete-li uplatnit jakékoli vaše práva nebo pokud máte další otázky týkající se vašich osobních údajů, zašlete nám e-mail na: dpo@3anglefx.com.

Můžeme požádat, abyste nám poskytli kopii platného dokladu totožnosti, abychom dodrželi naše povinnosti týkající se důvěrnosti a zabránili neoprávněnému zpřístupnění dat. Nebudeme účtovat administrativní náklady za vyhledávání, shromažďování a zveřejňování údajů, pokud vaše žádost není zjevně neodůvodněná nebo nadměrná.

Zvážíme vsechny požadavky nebo stížnosti, které dostaneme, a poskytneme vám odpověď. Pokud nejste s naší odpovědí spokojeni, můžete podat stížnost příslušnému regulátorovi ochrany osobních údajů.

17. Stížnosti

V případě, že si přejete podat stížnost na to, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje nebo stížnost ohledně způsobu zpracování stížnosti, máte právo podat stížnost přímo kontrolnímu orgánu. Kontrolním orgánem na Kypru je úřad komisaře pro ochranu osobních údajů, adresa: 1 Iasonos str., 1082 Nicosia, 1682 Nicosia, tel: +357 22818456, Email commissioner@dataprotection.gov.cy.

18. Změny Politiky ochrany osobních údajů

Tato Politika ochrany osobních údajů byla naposledy aktualizována 24. května 2018. Vyhrazujeme si právo aktualizovat a měnit tuto Politiku ochrany osobních údajů z času na čas, například s cílem zohlednit jakékoli změny ve způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje nebo měnící se zákonné požadavky. V případě jakýchkoliv změn Politiku ochrany osobních údajů zveřejníme na naší webové stránce nebo ji zveřejníme jiným způsobem. Změny nabývají účinnosti ihned po jejich zveřejnění na naší webové stránce.

19. Cookies

Soubory cookie používají téměř všechny webové stránky a tyto súbory nepoškodzujú váš systém. Pokud chcete zkontrolovat nebo měnit typy cookies, které akceptujete, můžete to upravit v nastavení prohlížeče.

Můžeme používat cookies pro sledování používání našich webových stránek, abychom pochopili, jak používáte web a sledovali všechny vzory, které se objevují jednotlivě nebo ve větších skupinách. To nám pomáhá rozvíjet a zlepšovat naše webové stránky a služby, abychom věděli, co naši návštěvníci chtějí a potřebují.

20. Kontaktujte nás

Vítáme vaše názory ohledně našich webových stránek a této Politiky ochrany osobních údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se této politiky, obraťte se na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: 12 Archiepiskopou Makariou Avenue III, Zavos Kristellina Tower, Office No 401, Mesa Geitonia, Limassol 4000 nebo nás kontaktujte e-mailem: dpo@3anglefx.com. Případně se můžete obrátit na náš zákaznický servis: support@3angleview.com.

Upozornění na riziko: CFD jsou komplexní instrumenty a při obchodování s těmito instrumenty existuje vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 78,87% retailových investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Měl byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit riziko ztráty Vašich peněz.