3anglefx

Upozornění na riziko: CFD jsou komplexní instrumenty a při obchodování s těmito instrumenty existuje vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 74,48% retailových investorů přichází o peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.

Zásady pro zpracování, správu a vyřizování pokynů

Vážený zákazníku, přečtěte si, prosím, pečlivě tyto zásady, jež popisují obchodní model, který ve společnosti Triangleview Investments Ltd používáme v obchodním vztahu s našimi klienty.

O naší společnosti

Triangleview Investments Ltd působí jako online obchodní makléř s CFD v Evropské unii.

Triangleview Investments Ltd (dále jen „společnost“) je registrována na Kypru pod registračním číslem HE 382553 prostřednictvím Oddělení obchodního rejstříku a úředního přijímače (http://www.mcit.gov.cy). Naše sídlo je Tassou Papadopoulou, 6, Flat 22 Agios Dometios 2373, Nicosia, Cyprus.

Triangleview Investments Ltd (obchodní jméno “3angleFX”) je kyperská investiční společnost autorizovaná a regulovaná Kyperskou komisí pro cenné papíry (‘’CySEC’’) pod licenčním číslem 384/20. Podrobné informace o rozsahu naší regulace společností CySEC naleznete na adrese (http://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/37692/)

V celém dokumentu těchto zásad pro zpracování, správu a vyřizování pokynů odkazujeme na společnost Triangleview Investments Ltd jako „my“, „náš“ nebo „nás“ a na naše klienty nebo potenciální klienty jako „Vy“, „Váš“ nebo „Vás“.

Jako regulovaný subjekt v Evropské unii dodržujeme regulační požadavky společnosti CySEC pro kyperské investiční společnosti, včetně zákona o investičních službách a aktivitách a regulovaných trzích z roku 2007 zákona Kyperské republiky 144(I)/2007 (dále jen „zákon“) a směrnici o trzích finančních nástrojů (2004/39/ES) (“MiFID”) Evropské unie. Pokud jde o nabídku CFD za ceny v Bitcoin / USD, Litecoin / USD a Ethereum / USD jako podkladového aktiva, byl společnosti udělen výjimečný souhlas Komise podle ustanovení oddílu 6 odst. 9 písm. b) zákona.

MiFID požaduje, abychom stanovili a zavedli zásady pro zpracování, správu a vyřizování pokynů a poskytli klientům kopii těchto zásad, která podrobně popisuje opatření pro zpracování, správu a vyřizování pokynů a také kroky, které uplatňujeme, abychom splnili naši povinnost poskytnout našim klientům nejlepší způsob provedení.

Tyto zásady jsou současně vydávány v souladu se směrnicí MiFID a s pravidly společnosti CySEC, odpovědné za implementaci MiFID v Kyperské republice a za regulaci činností společnosti Triangleview Investments Ltd.

V obchodních vztazích s klienty máme povinnost jednat čestně, spravedlivě a profesionálně a poskytovat informace, které jsou spravedlivé, jasné a nezavádějící, to vše s přihlédnutím k nejlepším zájmům zákazníků. V rámci zpracování, správy a vyřizování pokynů jsme povinni při provádění pokynů klientů, nebo při zadávání nebo předávání těchto pokynů k provedení jiným subjektům, dosáhnout nejlepšího možného výsledku.

Definice „nejlepšího způsobu provedení“ se liší a není snadné tento pojem vysvětlit. Je třeba vzít v úvahu řadu parametrů provádění a určit jejich relativní důležitost na základě účastníků trhu, kterým zprostředkováváme služby, a důležitosti, kterou kladou na každý faktor, trhů, na kterých působíme, a také finančních produktů, které nabízíme. Pro neprofesionální klienty musíme zvážit všechny parametry, zejména spravedlivé ceny a náklady (implicitní, explicitní externí a explicitní interní), které jsou součástí hodnocení známého jako „celkové posouzení“, navíc musíme vzít v úvahu,ale zároveň neomezovat se na, rychlost provedení, jistotu vyřízení, přístup k vyřízení, pravděpodobnost vypořádání, velikost, povahu a načasování transakcí, ověření robustnosti, úvěrový vztah, „captive trades” nebo jakoukoli jinou okolnost týkající se klienta a provedení pokynu. V platném smyslu může být za nejlepší způsob provedení považováno vyplnění obchodní žádosti klienta okamžitě nebo za podmínek lepších než jsou ty, které byly požadovány, na základě převažující likvidity v daném okamžiku a order flow (toku příkazů) provádějící instituce / místa konání a při zohlednění úvěru (rizika) účastníků a jejich omezení přístupu a držení smluv.

O naší společnosti

Tato pravidla zpracování, správy a vyřizování pokynů uvádí:

1) naše místo výkonu

2) náš přístup ke zpracování a správě pokynů od jejich vzniku až po jejich provedení

3) faktory, které ovlivňují naše provedení, a

4) naše metody monitorování a přezkumu závazku poskytovat nejlepší způsob provedení
Společnost Triangleview Investments Ltd je v regulační pozici, která nám umožňuje poskytovat svým klientům nejlepší způsob provedení, přičemž jsme však oprávněni poskytovat (pouze) následující investiční služby:

5) přijímání a předávání pokynů v souvislosti s jedním nebo více finančními nástroji a

6) provádění pokynů na přání zákazníků

The Přijímání a předávání pokynů (RTO) spočívá v poskytování služeb přijímání pokynů od klientů k vyjednávání finančních nástrojů a předávání takových pokynů poskytovateli služeb tak, aby pokyny mohly být provedeny na trzích.

The Provádění pokynů (provádění) spočívá v poskytování služeb jednání jménem klienta za účelem uzavření transakcí s finančními nástroji v souladu s pokyny přijatými od klienta. Naše služby pak jménem klienta dovedou transakční proces až do konce (vyjednání a uzavření).

Vezměte prosím na vědomí, že naše služby nezahrnují investiční poradenství.

Vezměte prosím na vědomí, že naše služby nezahrnují investiční poradenství Magnasale Trading Ltd.

Vaše objednávky budou prováděny výhradně a bez výjimky prostřednictvím Magnasale Trading Ltd, kyperské investiční společnosti autorizované a regulované Kyperskou komisí pro cenné papíry („CySEC“) pod licenčním číslem 264/15.

Naše místo provádění má zavedené přísné postupy pro zajištění nejlepšího způsobu provedení.

Nicméně máme i vlastní průběžné a nezávislé postupy, kterými sledujeme kvalitu provádění, s jakou naše jediné místo provádění vykonává pokyny ve Vašem zastoupení, neboť na nás jako neprofesionální klient oprávněně spoléháte v ohledu ochrany Vašich zájmů v souvislosti s cenami a dalšími faktory transakce provedené Vašim jménem v jakémkoli místě výkonu.
Tyto zásady zpracování, správy a provádění pokynů, ve znění pozdějších předpisů spolu s dalšími právními dokumenty společnosti, tvoří dohodu mezi námi a Vámi. V případě jakýchkoli nesrovnalostí nebo nejednoznačností v překladech do jiných jazyků, je závazná anglická verze. Překlady mohou být poskytovány pouze pro referenční účely.

Okamžikem, kdy u nás zahájíte obchodování, vyjadřujete souhlas s obsahem aktuální verze těchto zásad pro zpracování, správu a provádění pokynů.

Domníváte-li se, že Váš pokyn nebyl zpracován, spravován a proveden v souladu s těmito zásadami, měli byste co nejdříve kontaktovat oddělení pro přijímání, předávání a provádění pokynů.

Oddělení RTO a provádění

Email: [email protected]

Tel: +357 25 322330

Fax: + 357 25 322330

Důležitá poznámka: Objasňuje se, že v případě sporu se společností, který se týká obchodování s CFD na virtuálních měnách nemáte právo podat stížnost kyperskému finančnímu ombudsmanovi.

1.1) Máme povinnost zavést postupy a opatření, které zajistí okamžité, spravedlivé a rychlé provedení pokynů klientů, ve vztahu k jiným pokynům nebo našim vlastním zájmům.

1.2) V těchto zásadách zpracování, správy a provádění pokynů budeme provádět pokyn v případě, že:

1.2.1) provádíme pokyn jménem klienta;

1.2.2) předáváme pokyny jiným subjektům k provedení při poskytování služby přijímání a předávání pokynů.

2.1) Jsme povinni zajistit, aby všechny pokyny provedené na účet našich klientů, byly okamžitě a přesně zaznamenány a spravovány.

2.2) Jinak srovnatelné příkazy provádíme postupně a okamžitě, s výjimkou pouze pokud to nedovoluje charakter pokynu nebo převládající tržní podmínky.

2.3) Naše neprofesionální klienty budeme informovat o jakýchkoli závažných potížích týkajících se řádného provádění pokynů, a to ihned, jak si budeme vědomi takové obtíže.

3.1) Agregujeme-li pokyn klienta s jedním nebo více dalšími pokyny, budeme spravovat příslušné obchody v souladu s těmito zásadami pro zpracování, správu a provádění pokynů. Podívejte se na naše zásady týkající se střetu zájmů.

3.2) Pokyny umisťujeme podle principu prvního příchodu. Objem a cena pokynu neovlivňují správu agregovaného pokynu, standardně nebudeme žádný pokyn provádět částečně.

3.3) Je-li při správě zjištěna chyba, může být provedeno přerozdělení agregovaného pokynu. V takových případech musí být důkazy o důvodech a základ přerozdělení pečlivě zdokumentovány a přerozdělení bude dokončeno během jednoho (1) pracovního dne od identifikace chyby.

3.4) Záznamy o přidělení agregovaných transakcí musí obsahovat:

3.4.1) datum a čas alokace;

3.4.2) příslušný produkt a podkladové aktivum;

3.4.3) klientovu totožnost a místo provedení;

3.4.4) částku přidělenou každému klientovi a každé zúčastněné straně.

3.4.5) Záznamy týkající se agregovaných pokynů musí být uchovány po dobu nejméně pěti (5) let od data přidělení nebo přerozdělení.

Tyto zásady se na Vás vztahují, budeme-li Vás podle MiFID kategorizovat jako neprofesionální nebo profesionální klienty, nebo jste-li jiným kategorizovaným klientem, ale požádali jste a byli jste ujištěni, že Vám poskytneme nejlepší způsob provedení.

Naše povinnost poskytnout nejlepší způsob provedení se vztahuje na následující finanční nástroje a produkty nabízené společností Triangleview investments Ltd:

CFD akcie

CFD indexy

CFD komodity

CFD forex

CFDs pevným výnosem

CFD Bitcoin (i.e. BTC/USD)

CFD Litecoin (i.e LTC/USD)

CFD Ethereum (i.e ETH/USD)

Našim klientům nabízíme obchodování EXECUTION ONLY Všechny pokyny našich klientů provádíme „jako zástupce“ na základě obchodního principu „matched principal“ (párování pokynů), nebo „riskless principal“ (bezrizikových pokynů). Každý pokyn, který zadáte, zprostředkováváme tak, že umístíme stejný pokyn (back to back pokyn) na naše místo provádění nebo u protistrany. Při pokynu back to back, který je spárován nebo zcela vyplněn (viz fill or kill), otevřeme nebo uzavřeme na Vašem účtu obchod („obchod back to back“) za stejnou cenu nebo za cenu s markupem a ve stejné velikosti jako náš back to back pokyn. To znamená, že pro každý obchod otevřený nebo uzavřený na vašem účtu jednáme na principu „riskless principal“.

V současné době nevykonáváme pokyny klientů prostřednictvím žádného jiného místa provádění nebo protistrany. Spoléháme proto na společnost Magnasale Trading Ltd jako na naše jediné prodejní místo, avšak v souladu s regulačními požadavky zůstáváme naším klientům výhradně odpovědní za podniknutí všech nezbytných kroků k dosažení co nejlepšího způsobu provedení.

Z tohoto důvodu společnost Triangleview Investments Ltd požaduje od svého prodejního místa ve smlouvě o poskytování služeb zavedení procesů a postupů, které dokazují, že jako naše jediné místo výkonu bude poskytovat nejlepší způsob provedení a tím nám umožní splnit naši povinnost poskytovat našim klientům nejlepší způsob provedení. Tyto procesy a postupy zahrnují:

1) Nezávislé monitorování společností Triangleview Investments Ltd, sledující kvalitu obchodních výkonů dosažených místem provádění ve vztahu k pokynům našich klientů v rámci produktů kvalifikovaných společností MiFID, pro které společnost Magnasale Trading Ltd působí jako naše jediné prodejní místo.

2) Poskytování interních monitorovaných údajů měřených místem prováděnínebo třetími stranami pro nezávislé hodnocení společnosti Triangleview Investments Ltd.

3) Kontrolu důkazů o pravidelném a systematickém přezkumu míst provádění, které naše prodejní místo používá, aby splňovalo své vlastní závazky týkající se nejlepšího způsobu provedení, v případě, že bychom chtěli jednat jako „agenti“ a pokyny našich klientů by měly tyto prostory využívat; tuto kontrolu provádí Triangleview Investments Ltd.

4) Naše přímé pravidelné přezkoumávání kvality provedení našeho prodejního místa, které se měří s výkonem jiných srovnatelných míst.

Vzhledem k tomu, že se jedná o transakci „over-the-counter“ („OTC“) a jelikož jednáme jako „riskless principal“, Váš pokyn je přesměrován na Magnasale Trading Ltd jako jediné místo provedení, které bude jako obchodní místo obchodovat na vlastní účet a následně směrovat své vlastní pokyny do jiných míst provedení.

Upozornění: Váš pokyn provádíme mimo regulovaný trh (“RM”) nebo multilaterální obchodovací zařízení (“MTF”).Tyto transakce Vás mohou vystavit vyššímu riziku než transakce prováděné na RM nebo MTF. Uzavřením obchodní smlouvy s námi vyjadřujete souhlas s těmito zásadami. Podívejte se na naše zásady pro odmítnutí odpovědnosti za rizika.

O naší společnosti

Za účelem splnění našeho závazku týkajícího se nejlepšího způsobu provedení zohledňujeme my i naše místo provádění následující kritéria pro určení relativního významu faktorů provedení.

charakteristika klienta, včetně toho, zda jste neprofesionální nebo profesionální klient. Tato pravidla se NEVZTAHUJÍ na způsobilé protistrany;

charakteristika pokynu klienta;

charakteristiky OTC finančních nástrojů, které jsou předmětem pokynu;

charakteristika místa provedení, ke kterému je pokyn určen;

převládající úroveň likvidity v okamžiku provedení;

Rozhodování o zpracování, správě a provádění pokynů jsou založeny především na následujících parametrech provedení, které jsou brány v úvahu při určování nejlepšího možného výsledku při provádění pokynu klienta:

Rychlost, jistota a přístup k provedení

Přikládáme VYSOKOU relativní důležitost rychlosti, jistotě a přístupu k provedení.

Vzhledem k míře volatility, která ovlivňuje ceny, usilujeme o to, aby pokyny klientů byly provedené co nejrychleji, a to s přihlédnutím ke všem podmínkám vztahujícím se na pokyn klienta. Automatická zpoždění jsou standardem a mohou nastat, protože nepodporujeme ruční žádost o kotaci. Podívejte se na obchodování na základě kotací.

Nemáme povinnost přijmout každý pokyn od klientaa doba, po kterou můžete pokyny podávat, je omezena. S cílem poskytnout ochranu proti případným nepříznivým důsledkům chybných objednávek na našich platformách, navíc odmítneme jakýkoliv pokyn, který leží mimo definovaný rozsah. Tyto rozsahy se mění kvůli likviditě a nestálosti finančních trhů, nejen kvůli novým zprávám, ekonomickým událostem, otevřením/uzavřením trhu a rychlému pohybu cen, kde jsou změny takového rozsahu, že podle pravidel příslušné burzy, kde jsou podkladové produkty obchodovány a ceny realizovány, je obchodování pozastaveno a omezeno. Podívejte se na hodnocení faktorů provádění a MT4 provádění.

Použití bezdrátového připojení, telefonického připojení nebo jakékoliv jiné formy nestabilního připojení klienta může mít za následek špatné nebo přerušené připojení nebo nedostatečnou sílu signálu, což při používání elektronických obchodních platform způsobuje zpoždění při přenosu dat mezi klientem a námi.

Ohledně likvidity se spoléháme na naše obchodní místo, a proto provedení na základě „back to back“ bude záviset na ceně a dostupné likviditě našeho místa provádění.

Informace o cenách a zlepšení cen (implicitní náklady)

Přikládáme VYSOKOU relativní důležitost informacím o cenách a jejich zlepšování, neboť společně s dalšími náklady jsou to parametry, které pro neprofesionální klienty mají přednost před všemi ostatními faktory při hodnocení nejlepšího způsobu provedení.

Cena našeho finančního nástroje CFD („Kontrakt na vyrovnání rozdílu“) se vypočítá podle cen příslušných podkladových produktů, jelikož je získáváme od našeho prodejního místa. Ceny aktualizujeme tak často, jak to dovolují technologická omezení a omezení komunikačních vazeb.

Ceny našich prodejních míst a jejich obchodní doba se následně odráží v našich cenách a obchodní době, které se mohou lišit od cen na jiných regulovaných trzích, multiraterálních obchodovacích zařízeních, systematických internalizátorech nebo jiných subjektech, které vykonávají podobné funkce.

Pokyn, který je u nászadán na určitou velikost, NEPOVEDE k několika obchodům provedeným tak, že by byly vyplněny částečně, ale vyplní se pouze celkově. Podívejte se na MT4 provádění a „fill or kill“.

Naše místo provádění plní pokyny za tržní cenu, a proto na tržních pokynech a podmíněných stop loss pokynech bude cena, kterou obdržíte při provedení, nejlepší dostupnou cenou v okamžiku, kdy bude pokyn „back to back“ proveden v plném rozsahu v našem místě provedení. To může být lepší nebo horší než cena na našem místě provedení v době zadání pokynu. Podívejte se na slippage (skluz).

V případě pokynů s limitem nebo podmíněným ziskem bude cena, kterou obdržíte při provedení, cena dle Vašich instrukci nebo lepší. Podívejte se na slippage (skluz).

Musíte vzít v úvahu, že existuje několik faktorů, jako je prodleva údajů o trhu, rychlost připojení k internetu a vysoká volatilita trhu, které mohou vést k poklesu cen (slippage).

Společnost Triangleview Investments Ltd může vždy používat cenové srovnávací měřítka, protože jsou užitečné při sledování nejlepšího způsobu provedení.

Zohlednění explicitních (explicitních externích a explicitních interních) nákladů

Přikládáme VYSOKOU relativní důležitost explicitním nákladům, jelikož jejich kontrola zahrnuje další požadavky.

Jak již bylo řečeno, nejlepší způsob provedení pro neprofesionální klienty je posuzováno na základě „celkového posouzení“, což je součet ceny a nákladů vynaložených klienty. Proto jsme odděleně identifikovali explicitní interní a externí náklady na provedení pokynů neprofesionální klientů.

Explicitní externí náklady: Můžeme Vám předat požadavek na provizi, poplatek za financování, poplatek za směnu měny, daň nebo jiné explicitní externí náklady, a to buď na základě převládajících tržních úrokových sazeb, nebo na základě naší role zprostředkovatelů transakce. Viz poplatky za rollover a swapy.

Explicitní interní náklady: Naše místo provedení může účtovat provizi nebo spread za provedení transakce.

Náklady lze nalézt na webových stránkách společnosti 3angleFX.

Z hodnocení nejlepšího způsobu provedení můžeme vynechat naše vlastní poplatky a sazby , neboť firmy NEMUSÍ snížit svoji provizi na nejnižší úroveň na trhu, aby poskytly nejlepší způsob provedení každému klientovi, včetně neprofesionálních.

Na Vaše obchody se mohou vztahovat finanční poplatky nebo úpravy Je-li to tak, vedou tyto poplatky nebo úpravy k tomu, že Vám na účtu budou v okamžiku, kdy daný poplatek nebo úprava vstoupí v platnost, připsány nebo odepsány prostředky. Obvykle k tomu dojde, pokud je na Vašem účtu takový obchod(y) otevřen(y), ale může k tomu dojít také po uzavření obchodu(ů). Viz zásady úkonů pro úpravy na účtech na adrese 3angleFX.

Abychom mohli našim klientům jasně prokázat rozdíl mezi cenou a jakýmkoliv vzniklým externím nákladem, nemohou být tyto náklady zahrnuty do ceny, ale místo toho jsou účtovány přímo na účet klienta. Za tímto účelem lze přidat transparentní přirážku a či srážku.

Velikost a množství dostupné pro obchod

Přikládáme VYSOKOU relativní důležitost velikosti a množství dostupných pro obchod. Naše prodejní místo nám poskytuje přizpůsobivou likviditu a potenciál pro provádění poměrně velkých obchodů v rámci standardů našich neprofesionálních klientů, nicméně vzhledem k tomu, že je to našejediné místo pro provádění pokynů, nenastávají příležitosti k tomu, aby pokyny klientů mohly mít prospěch ze závazků o velikosti pokynu. Viz pokyny řízený trh.

Vyhrazujeme si právo v jakékoli chvíli stanovit minimální a maximální velikost pozic, které můžete držet na daný nástroj a / nebo obchod, i tak ovšem vynaložíme veškeré úsilí, abychom naplnili celý pokyn za nejlepší dostupnou cenu. Těmto omezením může podléhat každý pokyn, který zadáte, a společnost vynaloží veškeré úsilí na to, aby o tom klienty řádně informovala. Minimální a maximální velikost pozic může být nastavena pro každý nástroj a může se lišit v závislosti na aktuálních podmínkách na trhu. Viz MT4 provedení pro velikosti pozic platných pro dané období.

Pravděpodobnost vypořádání

Přikládáme VYSOKOU relativní důležitost pravděpodobnosti vypořádání.

Po provedení transakce naším místem provádění postoupíme k STP („Straight-through-Processing“) vypořádání takové transakce na našich platformách.

Celková kvalita provedení

Při určování způsobu provedení pokynu jsme provedli důkladnou kontrolu našeho místa provedení, abychom posoudili, zda je společnost v souladu s nejlepším způsobem provedení tak, aby našim klientům při provádění zajistila rychlé, důsledné, spolehlivé a kvalitní výsledky.

Při provádění pokynu jménem neprofesionálního klienta je nejlepší možný výsledek stanoven nejprve na základě celkového posouzení (spravedlivá cena a náklady hrazené klientem); následně se upřednostňuje rychlost provedení, pravděpodobnost provedení, vypořádání, velikost, povaha pokynu a jakékoli jiné transakční riziko, a to převážně v tomto pořadí, pokud podkladový produkt nevyžaduje pořadí jiné, přispěje-li to k dosažení nejlepšího možného výsledku pro našeho klientav rámci celkového posouzení a kvality provedení, jak k tomu může docházet na trzích OTC (Over-the Counter).

Naše hierarchie parametrů provedení

Relativní pořadí jednotlivých parametrů provedení bude záviset na povaze obchodovaného podkladového produktu, likviditě příslušného trhu a čase obchodování. Pořadí závisí na tom, kde se s podkladovým produktem obchoduje, zda na devizovém trhu, nebo na trhu OTC.

CFD akcie

Společnost Magnasale Trading Ltd, naše místo provádění, bude fungovat jako prodejce cenových nabídek (kotací). Viz Obchodování na základě kotací. Pořadí parametrů provádění pro CFD akcie je následující:

1) Cena a náklady

2) Velikost pokynu

3) Rychlost a pravděpodobnost provedení

Relevantní místa derivátů pro stanovení cen akcií nabízených na naší platformě:

Britské akcie: LSE

Akcie jiných států Evropské unie: Deutsche Bourse, Borsa Italiana, atd.

Švýcarské akcie: SIX Swiss Exchange

Akcie kótované v Kanadě: Toronto Stock Exchange a Vancouver Stock Exchange

Cenné papíry kótované v USA: NYSE, American Stock Exchange a NASDAQ

CFD Indexy

Ceny CFD indexů jsou vlastní ceny našeho místa provedení, které jsou odvozeny od příslušné ceny a burzy podkladového indexu, s přihlédnutím k vzniklým nákladům. Společnost Magnasale Trading Ltd bude působit jako prodejce na základě kotací. Pořadí realizačních parametrů pro CFD indexy je následující:

1) Cena a náklady

2) Velikost pokynu

3) Rychlost provedení

Relevantní místa derivátů pro stanovení cen indexů nabízených na naší platformě:

FTSE 100: ICE Futures Europe

DAX 30: Eurex Exchange

Euro STOXX 50: Eurex Exchange

S&P 500: CME Globex

DOW 30: CME Globex

NASDAQ100: CME Globex

Nikkei 225: CME Globex

ASX SPI 200: Sydney Futures Exchange

Hang Seng Index: Hong Kong Futures Exchange

FTSE MIB: Borsa Italiana

IBEX 35: Meff Renta Variable

Swiss Market Index: Eurex Exchange

CFD forex

Naše místo provedení využívá k tvorbě svých cen měnových párů řadu nabídek (kotací) od svých poskytovatelů likvidity. Cena, kterou nabízíme, bude považována za naši „nejlepší“ cenu a bude automaticky aktualizována tak, aby odrážela nejlepší cenu, která je k dispozici v době obchodu Vašeho pokynu. Můžeme sledovat ceny, které používá naše prodejní místo, abychom zajistili, že cena, kterou zobrazíme, bude v souladu s uvedenou metodikou. Společnost Magnasale Trading Ltd bude působit jako prodejce na základě kotací. Pořadí realizačních parametrů pro CFD forex je následující:

1) Cena a náklady

2) Velikost pokynu

3) Rychlost provedení

Relevantní místa derivátů pro stanovení cen měn nabízených na naší platformě:

Měnové páry: OTC trh (Interbank)

Dluhopisy CFD:

Naceňování a provádění akcí mohou být v Trhových dluhopisech pomalým procesem. Naše realizace nabídne možnost přihození/nabídky, která bude stejná nebo podobná ceně, která je uvedena v jakémkoli dosažitelném místě/budoucím trhu s pevnými výnosy (zahrnuje to veřejné burzy a OTC trhy). Magnasale Trading Ltd bude působit jako obchodník. Pořadí realizačních parametrů pro dluhopisy CFD jsou:

1) Cena a náklady

2) Rychlost a pravděpodobnost provedení

3) Velikost objednávky a typ produktu

Relevantní odvozená místa pro benchmarking s pevnými příjmy nabízenými na naší platformě:

Dluhopis GER 10Y: Směna Eurex

CFD Bitcoin

Naše místo provedení získává pro tvorbu cen CFD na (BTC / USD), LTC / USD a ETH / USD kotace ze spotové burzy Bitcoin. Cena, kterou nabízíme, bude považována za naši „nejlepší“ cenu a bude automaticky aktualizována tak, aby odrážela nejlepší cenu, která je k dispozici v době obchodu Vašeho pokynu. Vzhledem k tomu, že společnost používá jediného poskytovatele, rozumí se, že budeme sledovat výsledky provedení poskytované našim klientům za účelem zajištění povinnosti poskytování nejlepšího způsobu provedení podle ustanovení těchto zásad.

Praxe kotování kryptoaktiv je stejná jako u jiných CFD. Náš poskytovatel likvidity vybírá nejlepší cenu nabídky a poptávky na burze, vypočítá medián ceny za použití výpočtu (nejlepší nabídka + nejlepší poptávka)/2 a symetricky aplikuje spready. Kryptoaktiva, která náš poskytovatel likvidity nabízí, přicházejí s minimálním spreadem a pohyblivostí, což znamená, že pokud je spread v burzovním místě nižší než minimum, náš poskytovatel likvidity nabízí minimum. Pokud je spread v burzovním místě vyšší, náš poskytovatel likvidity nám pošle spread sazby burzovního místa a přidá dodatečný markup.

Můžeme sledovat ceny, které naše prodejní místo používá, abychom zajistili, že cena, kterou uvedeme, bude v souladu s uvedenou metodikou. Společnost Magnasale Trading Ltd bude působit jako prodejce na základě kotací. Pořadí parametrů provedení pro CFD Bitcoin, CFD Litecoin a CFD Ethereum je následující:

1) Cena a náklady

2) Velikost pokynu

3) Rychlost provedení

Páry BTC/USD, LTC/ USD a ETH/USD: Bitstamp

Specifické instrukce

Po přijetí pokynu klienta, neexistují-li specifické instrukce klienta týkající se způsobu provedení, provedeme pokyn v souladu s těmito zásadami. Pokud však existuje konkrétní instrukce od klienta nebo jménem klienta, provedeme pokyn v maximální možné míře v souladu s touto konkrétní instrukcí, i když některé trhy mohou splnění určité části instrukce zabránit.

Upozornění: V některých případech nám mohou konkrétní instrukce zabránit v tom, abychom mohli provést kroky, které jsme navrhli a uvedli v těchto zásadách provádění, a abychom z důvodu některých prvků v těchto Vašich instrukcích získali pro takové pokyny nejlepší výsledek.

Pokud provedeme pokyn v souladu s instrukcemi klienta, jako je tomu v případě limitních pokynů, budeme dodržovat naši povinnost nejlepšího způsobu provedení. Pokud Vaše instrukce pokrývají pouze některé aspekty pokynu nebo jsou neúplné, jako v případě tržních pokynů, budou tyto zásady dodržovány pro ty části nebo aspekty pokynu, které nejsou pokryty Vašimi instrukcemi.

Typy pokynů

Vzhledem k rizikům, které vznikají při obchodování na volatilních trzích, by klienti mohli chtít zvážit použití různých typů pokynů ke snížení rizika a řízení investičních strategií. Viz naše zásady odmítnutí odpovědnosti za rizika a MT4 provádění.

Vezměte prosím na vědomí, že následující popis typů pokynů se nevztahuje na všechny typy finančních nástrojů a může se týkat pouze obchodování s CFD. Je možné, že nebudeme moci našim klientům dát možnost zadat pokyny na přenos ve všemi následujícími způsoby.

Tržní pokyn (Market Order)

Instrukce klienta, při které vynakládáme veškeré úsilí k provedení obchodu za nejlepších dostupných a převládajících cen. Obecně bude tento pokyn okamžitě proveden, avšak cena, za jakou bude tržní pokyn proveden, nezohledňuje změny cen a může být vystavena riziku provedení a realizace za horší nebo lepší cenu, známou jako negativní nebo pozitivní slippage (skluz). Klient může po provedení tržního pokynu uplatnit pokyny stop loss a/nebo také profit a/nebo trailing stop.

Pokud klient zaznamená nebo má podezření, že došlo k chybě související s jeho pokynem, s výjimkou slippage (skluzu), měl by okamžitě kontaktovat naše oddělení příjmu, přenosu a provádění pokynů.

Tento typ pokynu oponuje okamžitému pokynu, kde existuje rekotace.

Rozsah trhu (Market Range)

Je-li klient citlivý na cenu provedení, může si pomocí tržního rozsahu určit pohodlné rozpětí jednotkových cen, při nichž může být pokyn proveden. Viz maximální odchylka. Může-li být pokyn proveden za cenu ve zvoleném rozsahu (na základě dostupné likvidity), pak je proveden, pokud ne, tak se zruší.
Rozsah existuje pouze pro zmírnění negativního slippage (skluzu).

Čekající či vstupní pokyn (Pending/Entry Order)

Pokyn, který má být proveden později a za cenu, kterou určí klient. Jakmile cena dosáhne ceny zadané klientem, stává se pokyn tržním pokynem, takže se na čekající pokyny vztahuje negativní a pozitivní slippage (skluz). Vzhledem k tomu, že jste si sami určili čekající nebo vstupní ceny, nebude při našem nejlepším zvažování tento prvek na prvním místě. Klient má možnost zadat následující čekající nebo vstupní pokyny:

Nákupní limit pokyn

Čekající nebo vstupní pokyn ke koupi pod stávající tržní cenou. Pokud tržní cena klesne na úroveň pokynu ke koupi, pak je pokyn proveden.

Nákupní stop pokyn

Čekající nebo vstupní pokyn k nákupu nad aktuální tržní cenou. Pokud tržní cena stoupne na úroveň pokynu ke koupi, pak je pokyn proveden.

Prodejní limit pokyn

Čekající nebo vstupní pokyn k prodeji nad aktuální tržní cenou. Pokud tržní cena stoupne na úroveň pokynu k prodeji, pak je pokyn proveden.

Prodejní stop pokyn

Čekající nebo vstupní pokyn k prodeji pod stávající tržní cenou. Pokud tržní cena klesne na úroveň pokynu k prodeji, pak je pokyn proveden.

Trailing Stop pokyn

Příkaz zastavující ztráty (stop loss) stanovený v bodech (neboli pipech) pod tržní cenou – pro dlouhou pozici a nad tržní cenou – pro krátkou pozici. Cena trailing stop pokynu se upravuje dle kolísání ceny.

Viz MT4 provedení pro důležité vlastnosti platformy na trailing stop pokyn.

Vzhledem k tomu, že jste sami zadali cenu zastavení, nebude tento prvekpři našem nejlepším zvažování na prvním místě.
Příklady dalších typů konkrétních pokynů zahrnují:

Good ‘til Cancelled (GTC) Order (Expiry)

A setting that the client may apply to ‘entry orders’ The order may remain live and pending execution until such times as the order is executed and treated as market order or cancelled by the client.

Pokyn platný až do zrušení (Vypršení) (Good ‘til Cancelled – GTC)

Nastavení, které může klient uplatnit při „vstupních pokynech“ (entry order). Pokyn může zůstat aktivní a čekat na provedení až do doby, kdy bude proveden formou tržního pokynu nebo bude zrušen klientem.

Pokyn platný až do dne (Vypršení) (Good ‘til [to]Day – GTD)

Nastavení, které může klient uplatnit při „vstupních pokynech“ (entry order), jež díky němu zůstanou platné pouze po dobu jednoho obchodního dne. S koncem dne jsou všechny nevyřízené pokyny smazány.

Algoritmické pokyny

Triangleview Investments Ltd NEUMOŽŇUJE požívání vlastních typů algoritmických pokynů. Pro využití odborných poradců se podívejte na MT4 provedení.

PŘEVODNÍ MÍSTA, KTERÁ V SOUČASNOSTI UŽÍVÁME

Jako naše místo provádění používáme společnost Magnasale Trading Ltd. Všechny transakce jménem našeho klienta budou standardně prováděny námi prostřednictvím společnosti Magnasale Trading Ltd na základě principu „matched principal“ (párování pokynů).

V případě, že naše prodejní místo provádí naše obchody ve Vašem zastoupení v místě provádění jeho výběru, jednáme jako „zástupci“ a pravidelně a nezávisle toto místo(a) provádění prověřujeme, přičemž se zabýváme poobchodními analýzami a pravidelným monitoringem. Kromě toho bychom prozkoumali proces, který prodejní místo použilo k výběru, a to s cílem poskytnout našim klientům dodatečný a nezávislý proces monitorování, který pomůže zajistit, že při provádění pokynů podnikneme veškeré přiměřené kroky k dosažení co nejlepšího výsledku pro naše klienty.

Jsme si vědomi, že máme jedno místo provádění, a proto musíme uplatňovat přísné kontroly našich prodejních míst, abychom zajistili, že budou trvale schopna pro naše klienty poskytovat nejlepší provedení.

Obchodování na základě kotace

CFD jsou deriváty a s OTC deriváty obchodujete našim prostřednictvím, a proto obchodujete s „našimi“ cenami nebo s cenami „našeho místa provádění“. (Společnost Magnasale Trading Ltd je protistranou nebo hlavním partnerem všech našich transakcí, provedených Vaším jménem). Existuje celá řada faktorů, které mohou naše prodejní místa, poskytovatelé likvidity nebo samotné místo provádění použít k vytvoření ceny derivátů, a ty se budou lišit v závislosti na třídě aktiv nebo obchodovaném podkladovém produktu, na povaze trhu, na kterém se obchoduje, na charakteristice a podmínkách transakce a na jakémkoliv zvláštním tržním nebo úvěrovém riziku nebo jiném prémiu, které se na ně vztahuje.

Budeme sledovat ceny s benchmarky, abychom zajistili, že ceny, které u nás obdržíte, jsou vždy považovány za nejlepší ceny, které Vaším jménem můžeme získat.

Obchodování na základě kotací nebo na trzích založených na kotacích je takové obchodování, kde ceny určují systematičtí internalizátoři, tvůrci trhu, dealeři nebo odborníci, na rozdíl od trhů řízených pokyny, na nichž jednotliví investoři nabízejí a poptávají počet zobrazených akcií nebo jednotek.

Naše agregační zásady

Agregace znamená, že naše prodejní místo může spojit pokyny, které jsme mu my předali ve Vašem zastoupení (například pokyny k uzavření kontraktu v rámci nezaručeného pokynu take profit) s pokyny jiných klientů prodejce nebo jeho vlastními pokyny pro účely zajišťování jiné činnosti klienta tak, aby byly provedeny jako jednotný pokyn.Po obdržení pokynu provedeme Váš pokyn co nejdříve.

Pokyn klienta Triangleview Investments Ltd může být podle uvážení našeho prodejního místa agregován s jeho vlastními pokyny, pokyny jeho klientů nebo některého z našich klientů. V takovém případě budeme našeho klienta, jehož pokyn má být agregován, informovat, že pro něj agregace může být v souvislosti s jeho příslušným pokynem nevýhodná.

Pokyny jiných zákazníků můžeme s pokyny zákazníka agregovat za následujících podmínek:

1) Pokyny, které mají být agregovány, jsou stejného typu (např. nákup, prodej, podkladový produkt, atd.);

2) Agregace je povolena pouze tehdy, jsou-li pokyny zadány jako limit pokyny a ceny v nich uvedené jsou stejné;

3) Musí být dodrženy tyto zásady.

Upozornění: Agregace může v některých případech vést k tomu, že klient získá méně výhodnou cenu, než kdyby byl pokyn klienta proveden samostatně nebo případně společně. Podívejte se na naše zásady střetu zájmů.

Naše kvalita provedení dosažitelná v době napětí na trhu

Kvalita provedení platní a přetrvává i v době napětí na trhu. Nicméně, jak již bylo uvedeno, změny likvidity a volatilita finančních trhů, plynoucí nejen z nových zpráv, ekonomických událostí, otevření/uzavření trhu a rychlého pohybu cen do takové míry, že podle pravidel příslušné burzy, kde jsou podkladové produkty obchodovány a kde jsou vytvářeny ceny, je obchodování pozastaveno a omezeno, může mít ZÁVAŽNÝ dopad na dosažitelnou kvalitu provedení nebo dokonce schopnost provádět pokyny. Může tedybýt obtížné dosáhnout pro klienty nejlepšího provedení stejným způsobem, jaký se očekává za běžných tržních podmínek. I v těchto dobách se pokusíme dosáhnout nejlepšího provedení a v případě potřeby se vrátíme i k agregaci, abychom mohli jednat v nejlepším zájmu našich klientů.

RIZIKA, KTERÝM ČELÍTE PŘI PROVEDENÍ

Je v našem zájmu poskytnout Vám nejlepší možné provedení a informovat Vás o rizicích spojených s obchodováním bez ohledu na Vaše předchozí zkušenosti.

Informace o rizicích provedení spojených s naším prováděcím postupem jsou následující:

CFDs (“Kontrakt na vyrovnání rozdílu”)

Upozornění: obchodování s „Kontrakty na vyrovnání rozdílu“ na marži nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Než se rozhodnete obchodovat s produkty, které nabízíme, a použijete náš typ provedení, měli byste pečlivě zvážit své cíle, finanční situaci a potřeby a také úroveň zkušeností.
Při poskytování služeb a provádění Vašich pokynů NEZOHLEDŇUJEME Vaše cíle, finanční situaci či potřeby. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním s OTC deriváty na marži. Nezávislí finanční poradci mohou poskytovat poradenství. Podívejte se na naše zásady odmítnutí odpovědnosti za rizika.

CFD (“Kontrakt na vyrovnání rozdílu ”) na BTC/USD, LTC/USD, ETH/USD.

Upozornění: Bitcoin, Litecoin a Ethereum nejsou regulovány, a proto je jejich cena nestabilní a velmi volatilní a v jejich ceně mohou nastat výrazné pohyby.
Názory

Jsme držitelem oprávnění CYSEC pro poskytování doplňkové služby:

Investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se transakcí s finančními nástroji.

Jakékoliv názory, zprávy, výzkumy, analýzy, CENY nebo jiné informace, které poskytujeme, jsou nicméně pouze komentářem k trhu a NEPŘEDSTAVUJÍ investiční poradenství. NEVLASTNÍME oprávnění společnosti CYSEC k poskytování takové investiční služby.

Internetové (online, elektronické) obchodování

Existují rizika související s využíváním obchodního systému pro obchodování na bázi internetu, včetně, mimo jiné, selhání hardwaru, softwaru a připojení k internetu. Selhání, narušení nebo zpoždění při obchodování přes internet nemůžeme mít pod kontrolou.

Triangleview Investments Ltd a naše místo provádění využívají zálohovací systémy a pohotovostní plány, aby minimalizovali možnost selhání systému, což na naší straně zahrnuje přijímání pokynů klientů prostřednictvím telefonu během konkrétních událostí, jako jsou technické poruchy.

Zvýšení (markup) a snížení (markdown) ceny

Našim klientům předáváme ceny, které poskytuje naše místo provádění, se zvýšeními nebo sníženími (které spolu s možnými provizemi) působí jako vyrovnání za služby provedení pokynu. Více informací naleznete na adrese 3angleFX.

Upozornění: existují určitá omezení likvidity, které mohou ovlivnit konečné provedení pokynu.

Slippage (Skluz)

Očekáváme, že pokyny zákazníků budou vyplněny v požadovaném rozmezí. Existují však případy, kdy mohou být pokyny v důsledku zvýšení volatility nebo objemu v podkladovém produktu v tzv. slippage (skluzu).

Slippage, jako rozdíl mezi očekávanou cenou Vaší transakce a cenou, za které je transakce skutečně provedena, se nejčastěji vyskytuje během zásadních zpravodajských událostí nebo období omezené likvidity. Případy, jako je rollover/swap (překlopení/převedení), jsou známy jako období, kdy je objem likvidity zpravidla omezen, protože účastníci trhu vypořádávají své transakce za daný den.

Během období napětí na trhu může mít Váš pokyn vliv na celkové provedení, kterého se Vám dostane.

Stop pokyny se stávají tržními pokyny, které je možné provést za další dostupnou tržní cenu. Stop pokyny zaručují provedení, ale nezaručují určitou cenu. Pro zmírnění rizika spojeného se slippage se podívejte na MT4 provedení, rozsah trhu a max. odchylku.

Likvidita

S výjimkou obchodních zasedání v Tokiu, Londýně a New Yorku jsou trhy většinou nelikvidní. Tyto trhy mohou mít za následek širší rozpětí (spread), protože existuje méně kupujících a prodávajících, a tudíž žádné ceny k vytvoření trhu. Okolo doby rolloveru (překlopení) (21:00 GMT) se tvůrci trhu a poskytovatelé likvidity ocitnou v režimu offline, sloužícímu k vypořádání obchodů, což také vede k širšímu rozpětí kvůli nedostatku likvidity. Aby mohly všechny obchody být provedeny za jakoukoliv cenu, musí k provedení obchodů existovat dostatečná likvidita; na nelikvidních trzích mohou mít klienti problémy vstoupit nebo vystoupit z pozice za požadovanou cenu nebo mohou narazit na zpoždění v provádění či získat při provedení cenu, která se významně liší od požadované ceny.

Stejně jako na všech trzích budou mít některé nástroje větší hloubku likvidity než jiné. Vysoká likvidita umožňuje za běžných tržních podmínek soustavné zadávání a ukončování pozic v blízkosti požadované ceny s minimálním slippage (skluzem).

Tato rizika může každý klient zohlednit ve svých obchodních strategiích a rozhodnutích. Použití pokročilých typů pokynů může tedy pomoci zmírnit tato rizika.

Pouze uzavírací mód

Za normálních tržních podmínek, v případě nízké kvality nebo v případě vyřazení nástroje z burzy, budou tyto nástroje nastaveny na Pouze uzavírací mód, což umožní našim obchodníkům otevřené pozice pouze uzavírat.

Navíc budou všechny objednávky v otevřené pozici zrušeny v případě, že cílová cena bude dosažena během období Pouze uzavíracího módu.

Zpoždění

Zpoždění při provádění může nastat kvůli technickým problémům s připojením klienta k našim serverům, zpoždění potvrzení pokynu z našeho místa provádění nebo nedostatku dostupné likvidity pro nástroj, se kterým se klient pokouší obchodovat. Aby bylo možné toto riziko snížit, musí mít naši klienti funkční a spolehlivé internetové připojení.

Vynaložíme maximální úsilí, aby byly pokyny zpracovány během milisekund; po ověření, že Váš účet má dostatek marže k otevření požadované transakce, však neexistuje přesný časový rámec pro zpracování pokynů a provedení pokynů naším prodejním místem může trvat až 8 sekund.

V případě zpoždění způsobeného neobvyklým zpracováním pokynu nebo poruchami s interním nebo externím procesem, Vás budeme co nejrychleji informovat v závislosti na složitosti problému.

Resetování pokynů

Některé typy pokynů, jako jsou limitní pokyny (take profit), by se při nízké likviditě nevykonávaly, ale místo toho se resetovaly, dokud nebude možné pokyn vyplnit. Tyto typy pokynů tak garantují cenu, ale nezaručují provedení. V závislosti na strategii obchodování a tržních podmínkách může klientům více záležet na provedení oproti ceně, nebo naopak.

Rozšíření rozpětí (spreadu)

Existují případy, kdy se spread rozšíří za typické rozpětí. Jak jsme již zmínili, spready jsou funkcí likvidity, která reaguje na nejistotu ve směru cen nebo na nárůst volatility na trhu. Znalost modelů likvidity, jako jsou časy rolloverů, a jejich vzatí v úvahu při obchodování s OTEVŘENÝMI POKYNY (“open orders” viz níže) nebo při zadávání nových obchodů kolem těchto časů může snížit Vaše obchodní rizika.

Rozšířené spready mohou trvat jen několik vteřin nebo několik minut. Obchodování v období napětí na trhu vyžaduje opatrnost a naši klienti si musí vždy být vědomi stavu vlastního účtu, využitelné marže a tržní expozice. Rozšířené spready mohou nepříznivě ovlivnit VŠECHNY pozice na účtu a mohou vést k výzvě k dodatkové úhradě na Váš účet.

Visící pokyny (Hanging orders)

Při vysokém objemu pokynů může dojít k výskytu visících pokynů. Takto se označuje stav, kdy je pokyn v procesu provádění, ale provedení ještě nebylo potvrzeno. Během období svelkým objemem obchodování je možné, že se vytvoří fronta pokynů. Toto zvýšení příchozích pokynů může někdy vytvářet podmínky, při nichž dochází ke zpoždění při potvrzováníní určitých pokynů naším místem provádění. Výsledky se mohou lišit v závislosti na druhu pokynů, které ukládáte, a je možné, že pozice byla ve skutečnosti provedena, přestože dané okno naznačuje, že se stále zpracovává, přičemž zpoždění nastalo jen kvůli vysoké míře činnosti.

Upozornění: Mějte na paměti, že každý pokyn je třeba zadat pouze jednou. Vícenásobné zadání stejného pokynu může vést ke zpomalení nebo uzamknutí Vašeho počítače nebo k neúmyslnému otevření nechtěných pozic.

Poplatky za rollover a swap

Tyto podmínky se vztahují k úrokům účtovaným nebo uplatňovaným na účty klientů za pozice držené přes noc, při čemž 21:00 GMT je doba odečtení poplatku nebo úhrady na účet.

Je důležité si uvědomit, že poplatky budou vyšší než přírůstky. Klienti musí své pozice spravovat odpovídajícím způsobem, protože poplatky mohou ovlivnit stávající a otevřené pozice a marže, které jsou k dispozici.

Invertované spready nebo zpožděné přidávání (lag feed)

Ve vzácných případech může být přerušeno přidávání kotací. To může trvat jen chvíli. Při těchto příležitostech požadujeme od klientů, aby se vyhýbali zadávání pokynů jako tržních pokynů. Ačkoli možnost zadat ‚volný obchod‘ může být lákavá, musíte mít na paměti, že ceny nejsou reálné a skutečná cena plnění může být velmi daleko od zobrazené ceny.

V případě, že se obchod uskutečňuje za ceny, které ve skutečnosti nenabízí naše místo provádění, vyhrazujeme si právo takový obchod zrušit, protože se nepovažuje za platný obchod.

Gapování (mezery)

V cenách z předchozích uzavřených seancí se mohou vyskytovat mezery a nejčastější otevírací ceny v neděli tak mohou nebo nemusí být stejné jako zavírací ceny v pátek. Někdy jsou otevírací ceny v neděli blízko tomu, kde byly zavírací ceny v pátek. Jindy může být mezi pátečním uzavřením a nedělním otevřením značný rozdíl. Mezery na trhu se mohou objevit v důsledku významných zpráv nebo ekonomické události, které mění pohled trhu na hodnotu měny. Pokud máte víkendové pozice nebo pokyny, měli byste počítat s potenciálním gapováním trhu.

Simultánní dlouhá/krátká strategie

Schopnost ‚vyvážit‘ expozici v obchodě umožňuje klientovi ve stejném podkladovém produktu současně držet pozici nákupu i prodeje. Máte tedy možnost na trh vstoupit bez výběru konkrétního směru pro podkladový produkt. I když schopnost ‚vyvážit‘ expozici je možnost lákavá, měli byste si být vědomi faktorů, které mohou takové pozice ovlivnit.

Klesající marže

Výzva k dodatečné marži může nastat i tehdy, když je expozice na účtu plně ‚vyvážená‘, protože se mohou rozšířit spready nebo může být účtován rollover či swap, což způsobí, že zbývající rozpětí na účtu se zmenší. Pokud zbývající rozpětí nebude dostatečné pro udržení libovolné otevřené pozice, účet může maržovou výzvu splnit prostřednictvím uzavření jakýchkoli otevřených pozicc na účtu. Přestože zachování dlouhé a krátké pozice dává klientovi dojem, že jeho expozice vůči pohybu na trhu je omezená, jestliže neexistuje dostatečná disponibilní marže a jestliže se v jakémkoli období prodlužují spready nebo se účtují poplatky za rollover a swap, může to zajisté vést k likvidaci všech pozic.

Grafové ceny a ceny zobrazené na platformě

Mezi orientačními cenami a obchodovatelnými cenami je významný rozdíl. Orientační ceny často uvádějí údaj o trhu a míře změny cen. Tyto procesy mohou být odvozeny od přispěvatelů z trhu a nemusí nutně odrážet ty, odkud své ceny odvozují naše místa provádění společnosti Magnasale Trading Ltd.

Obchodovatelné ceny zajišťují přesnější provedení, a protože obchodování s CFD je trh s deriváty OTC, každý prodejce může uvádět mírně odlišné ceny. Viz Obchodování na základě kotací.

Veškeré ceny zobrazené poskytovatelem grafů třetí strany, který nevyužívá uvedené ceny našeho místa provádění, budou proto odrážet orientační ceny a ne nutně skutečné ‚obchodovatelné‘ ceny, za které mohou být Vaše pokyny provedeny.

Mobilní obchodování

Technologie mobilního obchodování je spojena s dalšími inherentními riziky, jako je duplikace instrukcí pro pokyny, prodleva poskytovaných cen a další problémy, které jsou výsledkem mobilního připojení.

NAŠE MT4 PROVEDENÍ

Přečtěte si, prosím, pečlivě níže uvedené informace, protože podrobně popisují aspekty provádění, obchodních funkcí a nastavení platformy, které jsou specifické pro námi nabízenou platformu MetaTrader 4.

Funkce a nastavení

Obchodovatelné podkladové produkty: 362

GMT časový rozdíl serverů: 22:10:00

Výchozí obchodovatelná velikost: 0.01

Omezení stop loss a take profit: Žádné

Omezení čekajícího pokynu: Žádné

Omezení scalpingu: Žádné

Simultánní dlouhá/krátká: Ano

Zavření části pozice: Ano

Max. odchylka: N/A

Výchozí odchylka: Provedení trhu

Výchozí typ pokynu: Kill or fill (naplnění či zrušení)

Výchozí model provedení: „Párování pokynů“ (Matched Principal), také známý jako „Bezrizikový princip“ (Riskless Principal)

MT4 provedení obchodu

Okamžitý/Tržní pokyn

Provedení: Tržní pokyn (Market order)

Rekotace: Ne

Skluz (slippage): Ano

Částečné naplnění: Ne

Omezení úrovně pokynů „stop a limit“: Ano

Provize: Může se vztahovat

Zvýšení (markup) nebo snížení (markdown): Ano

Čekající pokyny
Nákupní Stop

Provedení: Tržní pokyn (Market order)

Rekotace: Ne

Skluz (slippage): Ano

Částečné naplnění: Ne

Omezení úrovně pokynů „stop a limit“: Ano

Provize: Může se vztahovat

Zvýšení (markup) nebo snížení (markdown): Ano

Stop Loss

Provedení: Tržní pokyn (Market order)

Rekotace: Ne

Skluz (slippage): Ano

Částečné naplnění: Ne

Omezení úrovně pokynů „stop a limit“: Ano

Provize: Může se vztahovat

Zvýšení (markup) nebo snížení (markdown): Ano

Stop Loss

Provedení: Tržní pokyn (Market order)

Rekotace: Ne

Skluz (slippage): Ano

Částečné naplnění: Ne

Omezení úrovně pokynů „stop a limit“: Ano

Provize: Může se vztahovat

Zvýšení (markup) nebo snížení (markdown): Ano

Nákupní Limit

Provedení: Tržní pokyn (Market order)

Rekotace: Ne

Skluz (slippage): Ano

Částečné naplnění: Ne

Omezení úrovně pokynů „stop a limit“: Ano

Provize: Může se vztahovat

Zvýšení (markup) nebo snížení (markdown): Ano

Prodejní limit

Provedení: Tržní pokyn (Market order)

Rekotace: Ne

Skluz (slippage): Ano

Částečné naplnění: Ne

Omezení úrovně pokynů „stop a limit“: Ano

Provize: Může se vztahovat

Zvýšení (markup) nebo snížení (markdown): Ano

Take Profit

Provedení: Tržní pokyn (Market order)

Rekotace: Ne

Skluz (slippage): Ano

Částečné naplnění: Ne

Omezení úrovně pokynů „stop a limit“: Ano

Provize: Může se vztahovat

Zvýšení (markup) nebo snížení (markdown): Ano

Provedení pokynů otevření/zavření, take profit, stop loss a maržové výzvy

Pokyny k otevírání a zavírání obchodů, se stejně jako pokyny take profit provádí na základě fill or kill (naplnění nebo zrušení). Tyto pokyny lze provést pouze tehdy, pokud je možné vyplnit je v plné míře za tržní cenu. Tyto pokyny nelze rozdělit a vyplnit za několika různých cen.

Provedení bude zrušeno v případě, že dostatečná likvidita k provedení pokynu fill or kill v plném rozsahu není okamžitě k dispozici.

Stop loss pokyny a pokyny v rámci maržové výzvy se neprovádějí na základě fill or kill. Tyto pokyny se vyplňují v plné výši za stejnou cenu.

Provedení bude v případě, že dostatečná likvidita pro provedení pokynu stop loss nebo maržové výzvy není okamžitě k dispozici, pokračovat, dokud nebude k dispozici cena k vyplnění pokynu v plném rozsahu.

Maximální počet otevřených pokynů není v současné době omezen na určitý počet jednotlivých pokynů na daný účet. Tato neomezenost se vztahuje jak na otevřené pokyny, tak na čekající pokyny. Vyhrazujeme si právo určit limit jednotlivých pokynů v libovolné výši, a to jak otevřených, tak i čekajících. V závislosti na podkladovém produktu umožňuje naše MT4 zadávat pokyny až do výše 3 milonů na obchod. Klienti mají možnost obchodovat se stupňovanými velikostmi (více pokynů až do 3 milionů na stejný podkladový produkt).

MT4 pokyn trailing stop

Please be aware that in case the MetaTrader 4 terminal is closed, trailing stops will not work. This happens as the trailing stop works on the client terminal side and in this respect, if the client terminal is closed, only the stop loss that was placed by trailing stop before the closing of the terminal can execute.

MT4 Limit and Pending Order(s)

Mějte, prosím, na paměti, že v případě, že je terminál MetaTrader 4 zavřený, trailing stop nebude fungovat. To se stává, jelikož trailing stop pracuje na straně klientského terminálu, a tudíž je-li klientský terminál zavřený, může být proveden pouze stop loss, který byl trailing stopem zadán před uzavřením terminálu.

MT4 limitní a čekající pokyny

K uzavření obchodu nebo jeho části NELZE použít limitní nebo čekající pokyn. Limitní pokyny a čekající pokyny mohou být použity pouze k otevření nových obchodů. Například limitní či čekající pokyn se stejnou celkovou nebo částečnou velikostí, ale v opačném směru, se automaticky zruší, takže stávající obchod zůstane nedotčen.

Naše zásady MT4 pro maržovou výzvu (margin call).

Maržovou výzvu obdržíte ve chvíli, kdy volná nebo dostupná marže dosáhne 100% nebo klesne pod tuto úroveň. Jakmile je volná nebo dostupná marže rovna nebo nižší než 20%, obchody začnou být likvidovány a jeden po druhém zavírány, a to až do okamžiku, kdy je volná nebo dostupná marže opět vyšší než 100%.

Po maržové výzvě a před likvidací otevřených pozic neposkytujeme našim klientům žádné varování.

Výsledek případné maržové výzvy, která není vypořádána, je následován likvidací, pokud není uvedeno jinak.

Princip obchodování s maržemi spočívá v tom, že Vaše marže funguje jako vklad v dobré víře, který zajistí větší teoretickou hodnotu Vaší otevřené pozice (pozic). Obchodování s maržemi vám umožňuje držet pozici mnohem větší než je skutečná hodnota Vašeho účtu.

Upozornění: Obchodování na marži přichází s rizikem, protože pákový efekt může působit stejně tak proti Vám, jako funguje pro Vás.

Náš proces likvidace je zcela elektronický a z naší strany není žádná možnost určování pořadí, ve kterém jsou obchody uzavřeny. Mohou nastat případy, kdy neexistuje likvidita v sazbách maržové výzvy; v důsledku toho může kapitál klesnout pod úroveň maržových požadavků v okamžiku, kdy jsou pokyny naplněny, a to dokonce až do takové míry, kdy se kapitál na účtu stává záporným. Zvláště typické je to v případě mezer na trhu nebo napětí na trhu. Viz ochrana záporného zůstatku.

Klienti by na svých účtech měli neustále udržovat odpovídající částku marže. Požadavky na marži se mohou měnit na základě velikosti účtu, současného otevření, pozic, obchodního stylu, tržních podmínek, podkladového produktu a podle našeho uvážení.

Maržová výzva je požadavek, nikoliv zdvořilost, tudíž e-maily a SMS upozornění jsou navrženy tak, aby informovaly klienta, na jehož účtu kapitál klesl pod požadovanou marži, a potenciálně mu tak poskytly více času, než budou všechny jeho otevřené pozice zlikvidovány kvůli nevyřízené maržové výzvě.

Nicméně byste se neměli spoléhat na upozornění a svůj účet byste měli po celou dobu sledovat, protože neručíme za žádné poruchy či zpoždění komunikace.

Upozornění: K maržové výzvě často dochází kvůli přílišnému použití pákového efektu. Využití větší finanční páky sice může zvýšit Vaše zisky, ale může také zvýšit Vaše ztráty, což rychle vyčerpá Vaši použitelnou marži. Čím více pákového efektu použijete, tím rychleji se Vaše ztráty mohou hromadit.

Při obchodování s CFD na marži, není čas na Vaší straně, protože toto obchodování není vhodné pro strategii ‚kup a drž‘ (buy and hold). Obchodování s CFD na marži vyžaduje nepřetržité sledování v krátkém časovém intervalu, jako jsou minuty, hodiny nebo dny. Riziku jste vystaveni i přes noc. Naše produkty vyžadují aktivní správu z Vaší strany.

Obdržíte-li maržovou výzvu, na Vašem účtu nebude možné otevření žádných nových pozic a jakýkoliv vstupní pokyn, který měl být proveden během tohoto stavu, bude smazán a nebude proveden, pokud tento pokyn nemá za cíl uzavřít některou otevřenou pozici.

K navrácení vlastního kapitálu nad výše uvedenou úroveň požadované udržovací marže nebo projednávání maržové výzvy mají naši klienti několik možností:

1) Vložit více finančních prostředků, abyste svůj kapitál vrátili zpět nad požadovanou udržovací marži s volnou nebo dostupnou marží nad 100%.

2) Uzavřít pozice, které přivedou Váš kapitál zpět do výše požadované udržovací marže
s volnou nebo dostupnou marží nad 100%.

3) Neudělat nic a:

1) Trh se změní ve Váš prospěch, čímž se Váš kapitál vrátí nad úroveň Vaší požadované udržovací marže s volnou nebo dostupnou marží nad 100%.

2) Trh se dále pohybuje proti Vám a dosáhne úrovně likvidace (uzavření) s volnou nebo dostupnou marží rovnou nebo nižší než 20%.

Ochrana záporného zůstatku

Naše produkty vykazují vysokou míru rizika a mohou vést ke ztrátě veškerého investovaného kapitálu klienta, nicméně je třeba poznamenat, že pracujeme na principu ochrany záporného zůstatku, což znamená, že nemůžete ztratit více než Váš celkový vložený kapitál.

Vaše explicitní externí náklady

Úrokové sazby se na platformě MT4 nezobrazují, nicméně obchody budou platit nebo zvyšovat úroky v souladu se sazbami našeho prodejního místa. Chcete-li získat sazby pro rollover, můžete kontaktovat oddělení pro přijímání, předávání a provádění pokynů. Upozorňujeme, že úrokové sazby jsou našemu místu provádění / prodejnímu místu poskytovány z více zdrojů a bude vynaloženo veškeré úsilí k tomu, aby sazby za rollover / swap byly včas zveřejněny.Tímto Vám připomínáme, že v době extrémní volatility trhu se mohou vnitřní sazby měnit.

Jakékoli pozice, které jsou otevřené přesně ve 21:00:00 GMT, se považují za držené přes noc a jsou předmětem rolloveru. Pozice otevřená ve 21:00:01 GMT nepodléhá rolloveru až do následujícího dne, zatímco pozice otevřená ve 20:59:59 GMT je předmětem rolloveru ve 21:00:00 GMT.

Platforma MT4 Triangleview Investments Ltd NEUKAZUJE náklady na jednotku nebo pip.

Odborní poradci (EA – Expert Advisors)

Odborní poradci (EA) jsou automatizované obchodní nástroje, které mohou provádět celou obchodní strategii nebo její část. Triangleview Investments Ltd nenabízí vlastní EA a některé jsou vyvíjeny třetími stranami. Neposkytujeme záruku za přesnost nebo spolehlivost těchto EA, neboť nejsou pod naší kontrolou. Klienti používající EA tak činí na vlastní riziko. Velikost obchodu Vašeho EA nemusí být kompatibilní s naší platformou. Před obchodováním se, prosím, obraťte na svého poskytovatele EA a projedejte s ním velikosti obchodů použité ve Vašem programu, abyste zjistili jakýkoliv problém, který může vzniknout v ohledu kompatibility velikosti obchodu.

Kompatibilita webové platformy

Majitelé účtů Triangleview Investments Ltd mohou zadávat a spravovat pokyny prostřednictvím nabízených platforem společnosti. Údaje o účtu pro klienty (např. pokyny, zisky a ztráty, marže, kapitál) budou shodné na všech těchto platformách a v jejich výkazech. Upozorňujeme však, že některé funkce dostupné na platformě MT4 nemusí být dostupné na webové platformě a naopak.

Informace o serveru MT4

Pokud jste stáhli platformu MT4 z našich webových stránek, nebudete tyto adresy serverů potřebovat.

Pokud potřebujete zadat adresu serveru při přihlašování, nezapomeňte použít adresu, která odpovídá Vašemu obchodnímu účtu.

Živý server MT4: live03-fr1.meta-services.com:443

Přezkoumání těchto zásad

Tyto zásady přezkoumáváme v pravidelných intervalech, nejméně jednou ročně a vždy, když dojde k podstatné změně, která nás ovlivňuje, abychom i nadále dodržovali naši regulační povinnost dosáhnout co nejlepších výsledků při provádění pokynů klientů.

Pokud kdykoliv zjistíme jakékoliv nedostatky, přijmeme vhodná nápravná opatření a v případě potřeby změníme i tyto zásady.

Materiální změna je definována jako jedna z následujících:

•) Přidání nebo odstranění místa provádění.

•) Významná změna fungování místa provádění.

•) Přidání nebo odstranění finančního nástroje.

•) Významná změna způsobu, jakým se s finančními nástroji a podkladovými produkty obchoduje, jakým jsou určovány jejich ceny apod.

•) Jakýkoli jiný parametr, který ovlivňuje naši schopnost dosáhnout nejlepšího provedení.

Naše posouzení bude zahrnovat pravidelné přezkoumání kvality provedení a míst provádění, která obsluhuje naše prodejní místo, na nějž se spoléháme s provedením příkazů našich klientů.

Změny těchto zásad budou platné okamžitě. Vždy, když to bude možné, Vás budeme předem informovat o všech změnách, které v těchto zásadách učiníme. Vyzýváme Vás, abyste se k těmto zásadám pravidělně vraceli pro případ, že takové informování nebude vždy možné. Nejnovější publikovaná verze těchto zásad je vždy k dispozici na našich webových stránkách.

V okamžiku, kdy s námi začnete obchodovat se rozumí, že jste souhlasili s obsahem aktuální verze těchto zásad pro zpracování, správu a vyřizování pokynů.

Připomínáme, že náš závazek poskytnout vám ‚nejlepší provedení‘ neznamená, že Vám dlužíme jakoukoli fiduciární odpovědnost nad rámec specifických regulačních povinností, které jsou na nás kladeny nebo které mezi námi mohly být jinak uzavřeny.