Menu
Menu

Politika střetu zájmů

I. Účel

Účelem tohoto dokumentu je stanovení postupů zavedených společností 3angleFX, která je registrovanou obchodní značkou společnosti Triangleview Investments Limited (dále jen “Společnost), pro identifikaci a zodpovědné řízení a kontrolu a v případě potřeby také zveřejnění střetů zájmů vznikajících v souvislosti s jejím podnikáním za účelem snížení rizika znevýhodnění klientů a snížení rizika právní odpovědnosti, regulačního vyslovení nedůvěry nebo poškození obchodních zájmů a pověsti Společnosti, a také zajištění, že Společnost jedná v souladu s legislativními požadavky a s resortními a obecnými postupy, které jsou uvedeny v Manuálu interních postupů.

II. Právní rámec

V souladu s článkem 34 Delegovaného nařízení (EU) 2017/565, kterým se doplňuje směrnice 2014/65/EU, jsou všechny kyperské investiční společnosti (CIF) povinny vytvořit, zavést a udržovat účinná opatření pro zamezení střetu zájmů, která musí existovat v písemné formě a musí odpovídat velikosti a organizaci kyperské investiční společnosti a také povaze, rozsahu a složitosti její činnosti. Kromě tohoto musí všechny kyperské investiční společnosti (CIF) přijmout v souladu se zákonem o investičních službách a činnostech a o regulaci trhu (čl. 17 odst. 3, článku 24, čl. 25 odst. 10 a čl. 28 odst. 2 zákona 87(I)/2017) veškerá přiměřená opatření k identifikování střetů zájmů mezi sebou, včetně svých vedoucích pracovníků a zaměstnanců, smluvních zástupců a jiných zúčastněných osob, jakož i osob přímo či nepřímo napojených na jejich klienty a také mezi klienty navzájem, které vznikají v průběhu poskytování investičních a doplňkových služeb.

Článek 34 Delegovaného nařízením (EU) 2017/565 vyžaduje zveřejnění konfliktů zájmů klientům, které nelze dostatečně zvládnout, aby se zabránilo riziku poškození klientů, pouze jako opatřením poslední instance.

Článek 35 Delegovaného nařízením (EU) 2017/565 stanovuje podrobnější požadavky na vedení záznamů dle směrnice MIFID II s ohleden na střety zájmů.

V tomto dokumentu kolektivně odkazujeme na všechna výše uvedená legislativa, nařízení a pokyny jako “předpisy”.

III. Střet zájmů

a) Společnost či zúčastněná osoba nebo osoba přímo či nepřímo spojená se Společností může pravděpodobně získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor klienta;

b) Společnost či zúčastněná osoba nebo osoba přímo či nepřímo spojená se Společností má zájem na výsledku služby poskytované klientovi nebo na transakcích prováděných jménem klienta, který je odlišný od zájmu klienta;

c) Společnost či zúčastněná osoba nebo osoba přímo či nepřímo spojená se Společností má finanční či jinou motivaci upřednostnit zájem jiného klienta nebo skupiny klientů před zájmy daného klienta;

d) Společnost či zúčastněná osoba nebo osoba přímo či nepřímo spojená se Společností podniká ve stejném oboru jako klient;

e) Společnost či zúčastněná osoba nebo osoba přímo či nepřímo spojená se Společností dostává nebo dostane od jiné osoby, než je klient, pobídku ve vztahu ke službě poskytované dříve zmiňovanému klientovi ve formě peněz, zboží nebo služby, jiné než běžné provize či odměny za takovou službu.

Zúčastněnou osobou ve vztahu ke Společnosti se rozumí kterákoliv z těchto osob:

a) člen představenstva, společník či jim rovnocenná osoba, manažer nebo smluvní zástupce Společnosti;

b) člen představenstva, společník či jim rovnocenná osoba nebo manažer jakéhokoliv smluvního zástupce Společnosti;

c) zaměstnanec Společnosti nebo smluvního zástupce Společnosti, jakož i jakákoliv jiná fyzická osoba, jejíž služby jsou k dispozici a pod kontrolou Společnosti nebo smluvního zástupce Společnosti, a která se podílí na poskytování investičních služeb a/nebo na výkonu investiční činnosti;

d) fyzická osoba, která se přímo účastní poskytování služeb ve prospěch Společnosti nebo jejího smluvního zástupce na základě ujednání o outsourcingu za účelem poskytování investičních služeb a/nebo výkonu investiční činnosti Společnosti.

Dojde-li ke střetu zájmů, mohou být dotčenými stranami Společnost, její zaměstnanci a nebo klienti. Přesněji řečeno, střet zájmů může vzniknout mezi těmito stranami:

a) mezi klientem a Společností;

b) mezi dvěma klienty Společnosti;

c) mezi Společností a jejími zaměstnanci;

d) mezi klientem Společnosti a zaměstnancem nebo manažerem Společnosti;

e) mezi odděleními Společnosti.

IV. Příklady střetu zájmů

Ke střetům zájmů může dojít v celé řadě situací jako například:

a) Jedna osoba může mít dvě pozice;

b) Společnost může mít zájem na maximalizaci objemů obchodování, aby zvýšila své výnosy, což je v rozporu s osobním cílem klienta;

c) Společnost může obdržet nebo zaplatit pobídky třetím stranám z důvodu postoupení nových obchodů klientů nebo klientů formou peněz, zboží nebo služeb, s výjimkou standardní provize nebo poplatku za tuto službu;

d) Společnost nebo zúčastněná osoba má zájem na výsledku služby poskytnuté Klientovi nebo na transakcích prováděných jménem klienta, který je odlišný od zájmu klienta;

e) Dva zákazníci mohou doručit podobné objednávky a jeden zákazník se může dohodnout/nabídnout zaplatit více provizí, cimz mohou být na objednávku tohoto zákazníka uděleny priority nebo podmínky pro lepší provedení, což je v rozporu se závazky vůči druhému zákazníkovi;

f) Společnost může získat peněžní nebo jiné pobídky výměnou za propagaci významných produktů nebo toku podnikání.

V. Obecná opatření k určení konfliktů zájmů

Všichni zaměstnanci společnosti musí při zahájení svého zaměstnání přečíst a plně pochopit účinná opatření pro zamezení střetu zájmů a take jsou povinni zaregistrovat svůj souhlas s přečtením a pochopením v rejstříku Společnosti.

Registr podává a řídí oddělení dodržování předpisů (Compliance Department).

Každý zaměstnanec, který má podezření na jakýkoli střet zájmů, musí okamžitě informovat oddělení o dodržování předpisů (Compliance Department), které určí, zda nějaký konflikt existuje nebo má potenciál vzniknout, a uvede důvody pro své zjištění v souboru uchovávaném k uložení.

Společnost a její zaměstnanci, kteří se podílejí na investičním výzkumu, nesmějí:

a) jednat jako výsledek podnětu;

b) slibovat emitentům příznivé výzkumné pokrytí.
Pokud nějaké návrhy investičních zpráv obsahují doporučení nebo cílovou cenu, zaměstnanci nesmějí zkoumat materiál výzkumu jiný než za účelem ověření jeho souladu s právními závazky.

VI. Prevence a řízení konfliktů zájmů

Řízení střetu zájmů

Konflikty zájmů musí být identifikovány a vzaty v úvahu při vývoji produktu, aby se zajistilo, že vlastnosti výrobku prospívají klientovi a nikoli podniku;

Společnost musí analyzovat možné konflikty zájmů při každém zavedeni finančního nástroje, a to:

a) Společnost provádí průběžné sledování podnikatelských činností, aby zajistila, že interní kontroly jsou vhodné;

b) Společnost podniká účinné postupy k předcházení nebo kontrole výměny informací mezi propojenými osobami zapojenými do činností s rizikem střetu zájmů, pokud výměna těchto informací může poškodit zájmy jednoho nebo více klientů;

c) Politika určená k omezení střetu zájmů vyplývajícího z poskytování a přijímání podnětů.
Oddělení dodržování předpisů (Compliance department) sleduje, opravuje a podává zprávy o této skutečnosti představenstvu společnosti.

uzavírání zakázaných transakcí podle § 9 zákona o zasvěcených osobách a manipulaci s trhem (zneužívání trhu);

zneužívání nebo neoprávněné zveřejnění důvěrných informací;

uzavření transakce, která může být v rozporu s jakýmikoliv závazky Společnosti nebo zaměstnance uvedenými v zákonu.

V případě, že zaměstnanec přijde do styku s informacemi, které klientům nejsou veřejně k dispozici, nebo je nelze snadno odvodit z dostupných informací, nesmí zaměstnanci jednat nebo provádět osobní transakce či obchody jinak, než jak jednají makléři v dobré víře a při běžném vývoji trhu, nebo provádět nevyžádaný příkaz klienta či jménem jiné osoby včetně Společnosti samotné.

Zaměstnanci nesmí zveřejnit jakákoliv jiná stanoviska než ta v souladu s běžnou obchodní činností, je-li pravděpodobné, že daná osoba vlivem této informace uzavře transakci, která je v rozporu s výše uvedeným. Zaměstnanec by také neměl nikomu poskytnout radu nebo jakékoliv informace kromě poskytnutí informací z běžného průběhu jeho/jejího zaměstnání, zejména pokud je zřejmé, že osoba, která takovéto informace přijímá, tuto informaci či radu poskytne jiné osobě, která by mohla nabýt finančních instrumentů, jichž se tato informace týká. Jakékoliv příkazy klienta, které byly svěřeny zaměstnanci Společnosti, nesmějí být sděleny jiné osobě.

Podněty

Společnost neplatí ani nezaplatí žádný poplatek nebo provizi ani neposkytne ani nebude mat poskytnutou žádnou nepeněžitou výhodu v souvislosti s poskytováním investiční služby nebo vedlejší služby žádné straně nebo stranou s výjimkou klienta nebo osoby, jménem klienta, s výjimkou případů, kdy platba nebo dávka:

a) je určena ke zvýšení kvality příslušné služby pro klienta; a

b) nenarušuje dodržování povinnosti investičního podniku jednat čestně, spravedlivě a odborně v souladu s nejlepším zájmem svých klientů.

Od za směrování příkazů klientů

Společnost neobdrží žádnou odměnu, slevu nebo nepeněžní přínos pro směrování příkazů klientů na konkrétní obchodní nebo výkonné místo.

Odměňování zaměstnanců

Společnost zrušila jakoukoli přímou nebo nepřímou souvislost mezi odměnou kteréhokoli z jejích zaměstnanců a ředitelů a objemem nebo výkonem klienta.

Kontrola konfliktu zájmů

Oddělení dodržování předpisů Compliance Department), výkonný ředitel společnosti a manažer řízení rizik je povinen sledovat a předkládat zprávy o rizicích představenstvu.

Zpracování a provedení obchodu/objednavky

Umístime objednávky na základě prvního příchodu. Objem a cena objednávky neurčují přidělení agregované objednávky a nebudeme předem zprostředkovávat žádnou objednávku. Pokud je při přidělení zjištěna chyba, může být provedeno přerozdělení agregované objednávky.

Nezávislost

Následující opatření byla Společností přijata pro zajištění požadovaného stupně nezávislosti:

a) Opatření k zamezení a kontrole procesu výměny informací mezi příslušnými osobami vykonávajícími činnosti, které s sebou nesou riziko střetu zájmů (tj. vytvořením čínské zdi). Čínské zdi jsou v podstatě informační bariéry, které se používají k prevenci nevhodného předávání vnitřních nebo vysoce důvěrných informací vlastněných jednou částí podniku jiné části podniku či získání takovýchto informacích nepovolenými částmi společnosti. Je-li čínská zeď používána jako způsob řízení střetů zájmů, nepovažují se jednotlivci na druhé straně zdi v důsledku této čínské zdi za vlastníky znalostí, které jim byly takto odepřeny. Například tam, kde byla zavedena opatření s cílem zajistit, aby subjekty, které patří do stejné skupiny, pracovaly nezávisle na sobě s účinnými čínskými zdmi, nemají o sobě navzájem tyto subjekty jakékoliv znalosti, aby došlo k vyhnutí se střetu zájmů.

b) Jednotlivá kontrola jistých osob, jejichž hlavní činnost zahrnuje provádění činností jménem klienta nebo poskytování služeb klientům, jejichž zájmy mohou být v rozporu, nebo představují různé zájmy (včetně zájmů Společnosti), které mohou být v rozporu. Oddělení společnosti, jehož zájmy mohou být v rozporu s klienty: RTO a Exekuční oddělení. Abychom zabránili toku informací z jednoho oddělení na druhé, zejména v případech, kdy v jednotlivých odděleních vznikají velké objednávky/obchody, které mohou mít dopad na ceny finančních nástrojů, aby se zajistilo, že žádné takové informace nebudou zjištěny zaměstnanci nebo personálem, než budou oznámeny veřejnosti.

c) Odstranění jakékoliv přímé souvislosti mezi odměnami příslušných osob, které se převážně zabývají jednou činností, a odměnou nebo výnosy generovanými jinými příslušnými osobami zabývajícími se převážně jinou činností, kdy v souvislosti s těmito činnostmi může dojít ke střetu zájmů např. odměny zaměstnanců burzovní místnosti nesouvisí s výkony jejich klientů.

Marketingová komunikace

Společnost zajistí, že každé takovéto informace obsahuje jednoznačné a výrazné upozornění, že (nebo v případě ústní informace, v tom smyslu, že) bylo zpracováno v souladu s požadavky právních předpisů zaměřených na podporu nezávislosti investičního výzkumu a že nepodléhá žádnému zákazu jednání před šířením investičního výzkumu.

Naše marketingová komunikace je vyvíjena na základě poctivosti, srozumitelnosti a zákazu zavádění klientů a vydává se po schválení oddělením Compliance.

VII. Odpovědnost

Generální ředitel Společnosti je odpovědný za jasné určení odpovědnosti a přenesení pravomocí odpovědných jedinců s cílem zajistit, aby si zapojené subjekty byly plně vědomy svého zapojení a aby měl zodpovědný pracovník řešící konflikty dostatečnou míru autority a nezávislosti pro účinné plnění své povinnosti.

Vrcholový management Společnosti je povinen:

a) se plně zapojit do zavádění opatření, postupů a mechanismů pro rozpoznání, správu a průběžné sledování střetu zájmů; přijmout komplexní pohled s cílem zajistit identifikaci potencionálních i nově vznikajících konfliktů uvnitř i napříč linií podnikání a zajistit, že jsou podložené úsudky vytvářeny s ohledem na závažnost;

b) zvýšit povědomí příslušných jedinců a zajistit, že tito dodržují všechna pravidla, organizací: pravidelných školení (i pro dodavatele a zaměstnance poskytovatelů služeb třetích stran) uvádějících do celé problematiky, i udržování povědomí formou opakovaného školení; jasně a zřetelně obeznámit s opatřeními, postupy a očekáváními; ověřit, že povědomí o postupech řízení konfliktů jsou součástí výkonu procesu hodnocení/posouzení, a že nejlepší praxe je sdílena v celé Společnosti;

c) financovat robustní systémy, ovládací prvky a efektivní pravidelné kontroly za účelem zajistit, že strategie a kontroly sloužící ke správě a zmírnění rizika zůstávají stále vhodné a účinné a že v případě potřeby jsou klientům vydávány příslušná varování a zveřejnění;

d) využívat informace o řízení s cílem zůstat dostatečně informováni o procesu; a

e) podporovat nezávislé přezkoumání postupů a procedur, které byly užity a uplatněny.
Za tímto účelem obdrží vrcholové vedení časté a nejméně jednou ročně písemné zprávy o situacích týkajících se střetu zájmů.

Jednotlivci mají povinnost rozpoznat nové střety zájmů vyplývající z činnosti nebo služeb, které vykonávají, a zapojit se do procesu oznamování takovýchto události v organizačním schématu liniového managementu v případě zjištění jakéhokoliv potenciálního konfliktu.

Hlášení střetu zájmů

V případě zjištění možného střetu zájmů musí zaměstnanec danou věc nejprve sdělit svému bezprostřednímu nadřízenému, pomoci při posuzování rizika škody a odeslat vyplněný oznamovací formulář o střetu zájmů spolu se všemi s tímto spojenými dostupnými informacemi, aby mohlo dojít k regulační kontrole ve formě:

a) nápravných a preventivních opatření;

b) jak tyto akce byly považovány za vhodné;

c) jakýchkoliv navržených podmínek;

d) zda stále existují probíhající střety zájmů, jak je s nimi nakládáno a co lze poradit postiženému klientovi; a aby mohl být předána vedoucímu pracovníkovi zodpovědnému za dodržování shody s předpisy pro jeho začlenění do zpráv prověřovaných představenstvem.

Zodpovědný pracovník řešící konflikty je vedoucím pracovníkem pro dodržování shody, jenž je zodpovědný za každodenní správu zavádění těchto opatření. Tato osoba nebo jeho/její zástupce je zodpovědný zejména za:

a) zavedení opatření ve vztahu ke střetu zájmů;

b) poskytování dohledu nad školením a podporu při školení;

c) sledování dodržování dohod;

d) dohled nad řízením konfliktů;

e) uchovávání záznamů ve vztahu k střetu zájmů;

f) přezkoumání a námitky s ohledem na přehled rozpoznání a řízení konfliktů; a

g) poskytování odpovídajícího interního hlášení představenstvu.

Nemůže-li liniový management vyřešit daný konflikt ke spokojenosti všech zapojených stran, je stanoven vedoucí pracovník pro dodržování shody coby osobou zodpovědnou za dodržování shody a rizika, a má v dané problematice poslední slovo.

VIII. Vedení záznamů

Společnost udržuje a pravidelně aktualizuje záznamy o povaze investic a doplňkových služeb či investičních činností prováděných Společností nebo jménem Společnosti, v níž střet zájmů obsahující značné riziko poškození zájmů jednoho nebo více zákazníků již vznikl nebo by, v případě probíhající služby či činnosti, mohl vzniknout. Následující dokumentace musí být uchována po dobu nejméně pěti let:

a) toto opatření a případně také jakékoliv funkční odchylky;

b) seznam konfliktů a přehled jejich rozpoznání a řízení;

c) pravidla, postupy a procesy;

d) školící materiály a záznamy o školení;

e) oznamovací formuláře o střetu zájmů;

f) podrobnosti o jakémkoliv provedeném přezkoumání (včetně případných rozhodnutích učiněných na téma řešení střetu zájmů); a

g) jakákoliv jiná dokumentace použitá k prokázání řízení střetu zájmů.
Společnost zahrnuje všechny střety zájmů, které zahrnují riziko poškození (bez ohledu na závažnost střetu zájmů) se zájmy jednoho nebo více klientů a vrcholové vedení obdrží časté a nejméně jednou ročně písemné zprávy o situacích týkajících se střetu zájmů.

IX. Zveřejňování střetu zájmů

Zveřejnění konfliktů zájmů klientům, které nelze dostatečně zvládnout, aby se zabránilo riziku poškození klientů, je pouze opatřením poslední instance.

Projeví-li se opatření přijatá Společností k řízení a zamezení střetu zájmů jako nedostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že bude rizikům poškození zájmů klientů zabráněno, zveřejní Společnost střety zájmů dotyčnému klientovi. Před provedením transakce nebo před poskytnutím investiční nebo doplňkové služby klientovi musí Společnost zveřejnit všechny skutečné nebo potencionální střety zájmů svému klientovi. Zveřejnění musí jasně uvést, že organizační a správní opatření zavedená investičním podnikem k předcházení nebo řešení tohoto konfliktu nejsou dostatečná, aby zajistila s rozumnou jistotou, že se zabrání riziku poškození zájmů klienta. Zveřejnění obsahuje rovněž konkrétní popis střetu zájmů, který vznikne, jakož i rizika pro klienta, které vznikají v důsledku střetu zájmů, a kroky podniknuté k zmírnění těchto rizik.

X. Posouzení

Tato politika konfliktu zájmů je součástí interní provozní příručky společnosti a bude předmětem každoročního posouzení a přezkumu ze strany představenstva Společnosti (BOD).

Upozornění na riziko: CFD jsou komplexní instrumenty a při obchodování s těmito instrumenty existuje vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 78,87% retailových investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Měl byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit riziko ztráty Vašich peněz.