Menu
Menu

Klasifikace klienta

1. KLASIFIKACE KLIENTA

3angleFX, registrovaná obchodní značka společnosti Triangleview Investments Limited (dále jen “Společnost), podá potenciálním klientům před zahájením obchodního vztahu mezi společností a těmito potenciálními klienty informace o klasifikaci klientů, kterou společnost uplatňuje, a uvědomí je, do které kategorie byli společností v dané chvíli zařazeni. Klienti budou rozděleni do kategorií následovně, na základě níže uvedených kritérií:

a. Způsobilé protistrany

Způsobilé protistrany jsou takové instituce, které jsou registrovány jako úvěrové instituce, pojišťovny, penzijní fondy, anebo jiné finanční instituce schválené členským státem EU nebo regulované právními předpisy Společenství či vnitrostátními právními předpisy členského státu.
Společnost je při jednání se způsobilými protistranami zproštěna významných závazků v rámci pravidel pro postup při výkonu činnosti, pravidel o nejlepším provedení a pravidel o zpracování příkazů klienta. Za tímto účelem lze za způsobilé strany považovat instituce spadající do následujících kategorií:

 • Investiční firmy
 • Úvěrové instituce
 • Pojišťovny
 • SKIPCP a jejich správcovské společnosti
 • Penzijní fondy a jejich správcovské společnosti
 • Jiné finanční instituce schválené nebo regulované právními předpisy Společenství či vnitrostátními právními předpisy
 • Národní vlády a jejich příslušné úřady, včetně veřejných orgánů, které spravují veřejný dluh
 • Nadnárodní organizace
 • Subjekty třetích zemí odpovídající výše uvedeným kategoriím

b. Profesionální klienti
Profesionální klient je takový klient, který disponuje dostatečnými zkušenostmi, znalostmi a odborností, aby mohl činit vlastní investiční rozhodnutí a správně posoudit rizika, která z nich vyplývají. Aby byl klient považován za profesionálního klienta, musí spadat do jedné z následujících kategorií klientů:

i.Subjekty, jež musí být pro činnost na finančním trhu schváleny nebo musí být regulovány buď členskými, anebo nečlenskými státy. Mezi tyto subjekty patří například:

 • Úvěrové instituce
 • Investiční firmy
 • Jiné schválené nebo regulované finanční instituce
 • Pojišťovny
 • Schémata kolektivního investování a správcovské společnosti takových schémat
 • Penzijní fondy a správcovské společnosti takových fondů
 • Obchodníci s komoditami a komoditními deriváty
 • Místní
 • Other institutional investors

ii. • Jiní instituční investoři
Velké podniky, které poměrným způsobem splňují dva z následujících požadavků na velikost:

 • Bilanční suma rozvahy ve výši nejméně 20 000 000 EUR
 • Roční úhrn čistého obratu ve výši nejméně 40 000 000 EUR
 • Vlastní zdroje / kapitál ve výši nejméně 2 000 000 EUR

iii. Národní vlády, regionální samosprávy a veřejné orgány, které spravují veřejný dluh, centrální banky, mezinárodní a nadnárodní instituce, jako jsou Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka a další obdobné mezinárodní organizace.

iv. Jiní instituční investoři, jejichž hlavní činnost spočívá v investování do finančních nástrojů, včetně subjektů, které provádějí zajištění závazků aktiv či jiných finančních transakcí.

c. Neprofesionální klienti
Každý klient, který není způsobilou protistranou, ani profesionálním klientem, je považován za neprofesionálního klienta a v důsledku tohoto zařazení získává vyšší míru regulační ochrany.

2. OCHRANA POSKYTOVANÁ KLIENTŮM

Profesionálním klientům je vzhledem k vyšší míře jejich odbornosti a sofistikovanosti ve srovnání s neprofesionálními klienty uděleno méně regulační ochrany, než klientům neprofesionálním. Neprofesionálním klientům se dostává největší regulační ochrany, jelikož se považují za nejméně zkušené investory a nemohou tedy řádně posoudit či spravovat rizika spojená s investováním; potřebují tudíž větší ochranu.
Společnost poskytne neprofesionálním klientům následující služby:

 • více informací o obchodovatelných finančních nástrojích a o rizicích s nimi spojených, informace o společnosti samotné, jejích službách a jakýchkoli investicích a nákladech, provizích, poplatcích a srážkách uplatňovaných při transakcích, a to tak, aby klient mohl učinit informované investiční rozhodnutí.
 • upozornění, dojde-li k závažným potížím, které ovlivní řádné provedení příkazů klienta, a to ve chvíli, kdy tyto potíže vejdou v povědomí společnosti.
 • shrnutí Kompenzačního fondu pro investory.
 • upozornění, jestliže konkrétní transakce, kterou si klient přeje provést, není dle úsudku společnosti pro tohoto klienta vhodná. Klient může nicméně tuto transakci provést i navzdory takovému upozornění.

Způsobilým protistranám se dostává nejnižšího stupně ochrany investorů. Přestože způsobilé protistraně přísluší v zásadě stejná ochrana jako profesionálním klientům, ochrana investorů pro tuto skupinu je značně omezená, jelikož společnost, kromě výše uvedeného, NENÍ povinna:
a) poskytovat klientovi při provádění jeho příkazů nejlepší provedení.
b) sdělovat mu informace o nákladech jako jsou poplatky, platby či provize.
c) poskytovat informace o společnosti, jejích službách a způsobech, jakými je společnost odměňována.
d) poskytovat zprávy o provedení příkazů.
e) poskytovat informace o rizicích vztahujících se na produkty či služby, které si klient zvolil.

3. MOŽNOST ZMĚNIT KLASIFIKACI

Poté, co společnost klienta klasifikovala jako neprofesionálního klienta, profesionálního klienta, anebo způsobilou protistranu, může klient zažádat o změnu kategorie. Neprofesionální klient může požádat, aby byl přeřazen do kategorie profesionálního klienta, a profesionální klient může požádat, aby byl považován za neprofesionálního klienta. Stejně tak může i způsobilá protistrana požádat, aby byla klasifikována jako profesionální nebo neprofesionální klient. Společnost si vyhrazuje právo jakoukoli takovou žádost zamítnout.

Podotýká se, že způsobilá protistrana či profesionální klient mohou požádat o to, aby se s nimi jednalo jako s neprofesionálními, a společnost smí přistoupit na to, aby jim poskytla vyšší stupeň ochrany. V takovém případě bude společnost své klienty písemně informovat o tom, že mají možnost být klasifikováni jako neprofesionální klienti.

Vyšší stupeň ochrany společnost poskytne poté, co klient uzavře se společností písemnou smlouvu, v níž se stanovuje, že se k němu nebude přistupovat jako k profesionálnímu a zda tato neprofesionální klasifikace platí pro jednu či více konkrétních služeb nebo transakcí, anebo jeden či více typů produktů. Klient, který je klasifikován jako profesionální, je sám zodpovědný za to, aby zažádal o vyšší stupeň ochrany, není-li v pozici, kdy by byl schopen řádně posoudit a řídit rizika související s transakcemi.

Klienti, kteří byli společností původně zařazeni do kategorie neprofesionálních klientů, mají rovněž možnost požádat o to, aby se s nimi jednalo jako s profesionálními klienty, ovšem pouze za předpokladu, že splní nejméně dvě z následujících kritérií:

I) Klient provedl transakce značné velikosti na relevantním trhu, a to s průměrnou frekvencí 10 transakcí za čtvrtletí po dobu posledních čtyř čtvrtletí; a/nebo

II) Velikost klientova portfolia finančních nástrojů, uvedená včetně vkladů a finančních nástrojů, přesahuje 500 000 EUR; a/nebo.

III) Klient pracuje nebo pracoval ve finančním sektoru po dobu nejméně jednoho roku, a to na profesionální pozici, která vyžaduje znalost zamýšlených transakcí či služeb.

Klient, který si přeje, aby se s ním jednalo jako s profesionálním klientem, musí postupovat podle následujícího postupu:

I) Klient společnosti písemně oznámí, že si přeje, aby se s ním/ní jednalo jako s profesionálním klientem, buď obecně, anebo v rámci konkrétní investiční služby či transakce, nebo typu transakce či produktu.

II) Společnost jim zašle jasné písemné varování, v němž je upozorní na všechny ochrany a kompenzační investorská práva, o která tím přijdou.

III) Klient formou samostatného dokumentu, odděleného od smlouvy, prohlásí, že si je plně vědom/a následků ztráty těchto ochran.

Klient nese odpovědnost za to, aby společnost informoval o jakýchkoli změnách, které by mohly mít vliv na stav kategorizace klienta. Jestliže však společnost zjistí, že klient již nesplňuje původní podmínky, díky nimž měl/a právo být klasifikován/a jako profesionální, přijme odpovídající opatření.

Upozornění na riziko: CFD jsou komplexní instrumenty a při obchodování s těmito instrumenty existuje vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 78,87% retailových investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Měl byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit riziko ztráty Vašich peněz.